By admin / Търгове / 0 Comments

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД – клон „София“, град София, за срок от 10 /десет/ години: промишлена сграда, на 1 етаж, със застроена площ от 226 кв.м. с предназначение на наема: за търговска дейност.

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №39 от 15.09.2022г. по т.3,  Решение на Министъра на земеделието по Протокол по чл. 232а от Търговския закон №РД59-79/21.10.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-250/27.10.2022г.,

 

                                                                      ОБЯВЯВА:

 

             Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД –  клон „София“, град София, за срок от 10 /десет/ години:

Сграда с идентификатор № 07106.1433.68.5, с функционално предназначение – промишлена сграда, на 1 етаж, със застроена площ от 226 кв.м, съгласно Нотариален акт за собственост на недвижим имот№14, том I, рег.№489, дело№12 от 2019г. построена в поземлен имот с идентификатор № 07106.1433.68, находяща се в област София (столица), община Столична, с. Бусманци, р-н Искър, ул. „5006” № 4, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД – клон София, гр. София”, с предназначение на наема: за търговска дейност.

 

Начална тръжна наемна цена: 11 760 лв. /единадесет хиляди седемстотин и шестдесет лева/ годишно без ДДС, определена от лицензиран експерт-оценител.

Търгът ще се проведе  от 11:00 часа в сградата на „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3 на 15.11.2022 г. Повторна дата: 22.11.2022г.

Депозит за участие: парична вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена, внесена всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга  по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК: 831160078:

Банка: Инвестбанк АД.                                                      

IBAN: BG90 IORT 80481090567901.

BIC код: IORTBGSF.                             

Тръжната документация може да бъде закупена в брой: в касата на „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул.„Цар Борис III № 136, ет.3 или в касата на клона –  до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Цена на тръжната документация: 1 176,00лв. /хиляда сто седемдесет и шест/лв.  без ДДС

 Купилите документация могат да участват в повторния търг без да подават ново заявление и без повторно закупуване, в случай че не са отстранени на първоначалния търг. Тръжна документация за повторното провеждане на търга /от нови кандидати/ може да бъде закупена при горните условия и на същата цена.

Условия за оглед на обекта: срещу представен документ за закупена тръжна документация, до 16:00 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна уговорка с управителя на клона и подписване на Декларация по образец към Тръжната документация.

Заявленията за участие в търга се подават до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на търга в „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. по условия и Образец – приложение, посочени в Тръжната документация.

Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в Тръжната документация.

Адрес на организатора: „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. Телефон: 0894 799 356.

 

ТД сграда Бусманци