By admin / Новини / 0 Comments

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД –  клон „Черно море“, град Варна, за срок от 3 /три/ години

   „Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №19 от 28.06.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-152/30.06.2022г.,

 

 Обявява:

 

         Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД –  клон „Черно море“, град Варна, за срок от 3 /три/ години:

 

Язовир „Снежина“,  с  площ 221,957 дка, представляващ поземлен имот (п.и.) с идентификатор 67739.31.220 по КК и КР на село Снежина, община Провадия, обл. Варна, с трайно предназначение: територия, заета от води и водни площи и п.и. с идентификатор 67739.31.218 по КК и КР, с площ 71 кв. м по КК и КР на с. Снежина, общ. Провадия, обл. Варна, с начин на трайно ползване: за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, ведно с построената в п.и. сграда, със застроена площ 47,04 кв. м (кантон), с предназначение за отдаването под наем: за аквакултури, съгласно Наредба №37/10.11.2008 г. по чл.3 от ЗРА.

 

Начална тръжна наемна цена:  11 260,00 лв. /единадесет хиляди двеста и шестдесет лева/ годишно без ДДС, определена от лицензиран експерт-оценител.

 

Търгът ще се проведе  от 11:00 часа в сградата на „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3 на 15.07.2022 г. Повторна дата: 22.07.2022г.

Депозит за участие: парична вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена, внесена всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга  по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК: 831160078:

Банка: Инвестбанк АД.                                                      

IBAN: BG90 IORT 80481090567901.

BIC код: IORTBGSF.                             

Тръжната документация може да бъде закупена в брой: в касата на „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул.„Цар Борис III № 136, ет.3 или в касата на клона –  до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Цена на тръжната документация: 1 126,00лв. /хиляда сто двадесет и шест лева/ без ДДС

 Купилите документация могат да участват в повторния търг без да подават ново заявление и без повторно закупуване, в случай че не са отстранени на първоначалния търг. Тръжна документация за повторното провеждане на търга /от нови кандидати/ може да бъде закупена при горните условия и на същата цена.

Условия за оглед на обекта: срещу представен документ за закупена тръжна документация, до 16:00 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна уговорка с управителя на клона и подписване на Декларация по образец към Тръжната документация.

Заявленията за участие в търга се подават до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на търга в „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. по условия и Образец – приложение, посочени в Тръжната документация.

Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в Тръжната документация.

Адрес на организатора: „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. Телефон: 0894 799 356.

 

Документация: ТД Язовир Снежина 3г.