By admin / Търгове / 0 Comments

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обекти, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД – клон „Мизия“, град Враца, за срок от 3 /три/ години: Кантон на канал Р-5 с обща площ 14,00кв.м., намиращ се в землището на гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен, с предназначение: за търговска дейност.

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №47.3 от 19.12.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-282/29.12.2022г.,

 

ОБЯВЯВА:

 

           Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обекти, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД –  клон „Мизия“, град Враца, за срок от 3 /три/ години:

 

Кантон на канал Р-5 с обща площ 14,00кв.м., намиращ се в землището на гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен, с предназначение: за търговска дейност

Начална тръжна наемна цена: 468,00лв. / четиристотин шестдесет и осем /лева годишно без ДДС или 39,00/тридесет и девет/ лв. месечно без ДДС, определена от лицензиран експерт-оценител.

Търгът ще се проведе  от 12:00 часа в сградата на „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3 на 16.01.2023 г. Повторна дата: 23.01.2023г. – 11:00 часа

Депозит за участие: парична вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена, внесена всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга  по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК: 831160078:

Банка: Инвестбанк АД.                                                      

IBAN: BG90 IORT 80481090567901.

BIC код: IORTBGSF.                             

Тръжната документация може да бъде закупена в брой: в касата на „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул.„Цар Борис III № 136, ет.3 или в касата на клона –  до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Цена на тръжната документация: 46,80лв. /четиридесет и шест и осемдесет ст./ без ДДС.

 Купилите документация могат да участват в повторния търг без да подават ново заявление и без повторно закупуване, в случай че не са отстранени на първоначалния търг. Тръжна документация за повторното провеждане на търга /от нови кандидати/ може да бъде закупена при горните условия и на същата цена.

Условия за оглед на обекта: срещу представен документ за закупена тръжна документация, до 16:00 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна уговорка с управителя на клона и подписване на Декларация по образец към Тръжната документация.

Заявленията за участие в търга се подават до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на търга в „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. по условия и Образец – приложение, посочени в Тръжната документация.

Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в Тръжната документация.

Адрес на организатора: „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. Телефон: 0894 799 356.

 

ТД кантон Кнежа