By admin / Търгове / 0 Comments

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД – клон „Средна Тунджа“, град Сливен, за срок от 3 /три/ години: Част от сграда – помещение с площ 64кв.м., разположено в РСБ гр. Сливен.

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №39 от 15.09.2022г., т.8 и Решение на Изп. директор № РД-11-205/19.09.2022г.,

 

                                                                      ОБЯВЯВА:

 

          Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД –  клон „Средна Тунджа“, град Сливен, за срок от 3 /три/ години:

 

Част от сграда – помещение с площ 64кв.м., разположено в РСБ гр. Сливен, с идентификатор 67338.605.137.25, с площ 195кв.м., с предназначение: хангар, депо, гараж, съгласно извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти в община Сливен от 07.12.2017г., обозначена на скица на поземлен имот с площ 25650кв.м., с № 15-622187-07.12.2017г., издадена от СГКК – гр. Сливен, съответстваща на сграда в Складово – ремонтна база, гр. Сливен //графа 3, т. 2/, описана в АДС /частна/ №3154/22.07.2004г., с адрес на имота: гр. Сливен, ул. «Есперанто» №13, с предназначение на отдаването под наем: за склад.

Начална тръжна наемна цена: 1560,00 /хиляда петстотин и шестдесет/лв. годишно без ДДС.

Търгът ще се проведе  от 11:00 часа в сградата на „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3 на 10.10.2022 г. Повторна дата: 17.10.2022г.

Депозит за участие: парична вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена, внесена всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга  по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК: 831160078:

Банка: Инвестбанк АД.                                                      

IBAN: BG90 IORT 80481090567901.

BIC код: IORTBGSF.                             

Тръжната документация може да бъде закупена в брой: в касата на „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул.„Цар Борис III № 136, ет.3 или в касата на клона –  до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Цена на тръжната документация: 156,00 /сто петдесет и  шест/лева без ДДС.

 Купилите документация могат да участват в повторния търг без да подават ново заявление и без повторно закупуване, в случай че не са отстранени на първоначалния търг. Тръжна документация за повторното провеждане на търга /от нови кандидати/ може да бъде закупена при горните условия и на същата цена.

Условия за оглед на обекта: срещу представен документ за закупена тръжна документация, до 16:00 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна уговорка с управителя на клона и подписване на Декларация по образец към Тръжната документация.

Заявленията за участие в търга се подават до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на търга в „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. по условия и Образец – приложение, посочени в Тръжната документация.

Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в Тръжната документация.

Адрес на организатора: „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. Телефон: 0894 799 356.

 

ТД пом. 64кв.м. в РСБ гр. Сливен