By admin / Търгове / 0 Comments

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД – клон „Среден Дунав“, град Плевен, за срок от 3 /три/ години: Язовир „ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ”.

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №47.3. от 19.12.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-4/06.01.2023г.,

 

                                                                      ОБЯВЯВА:

 

           Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД –  клон „Среден Дунав“, град Плевен, за срок от 3 /три/ години:

 

Язовир „ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ” е разположен в землището на град Долна Митрополия, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, ЕКАТТЕ 22215, с обща площ 160 072 м2, съгласно документ за собственост, а съгласно скици № 15-1016071-08.11.2019 г., № 15-1016073-08.11.2019 г. и № 15-1016078-08.11.2019 г. с площ от 160 085 м2, в която влизат следните недвижими имоти, а именно:

  1. Поземлен имот с идентификатор 98.556, находящ се в землището на град Долна Митрополия, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-1321/19.07.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ 120 543 /сто и двадесет хиляди петстотин четиридесет и три/ м2, трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Езеро, номер по предходен план: 000556;
  2. Поземлен имот с идентификатор 98.2, находящ се в землището на град Долна Митрополия, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-1321/19.07.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ 29 785 /двадесет и девет хиляди седемстотин осемдесет и пет/ м2, трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, номер по предходен план: 098002;
  3. Поземлен имот с идентификатор 98.3, находящ се в землището на град Долна Митрополия, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-1321/19.07.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с площ 9 757 /девет хиляди седемстотин петдесет и седем/ м2, трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, номер по предходен план: 098003, с предназначение за отдаването му под наем: съгласно категоризацията на язовирите, определена в Приложение №1към чл.2, ал.1 от Наредба №37 от 10.11.2008г. за ползването на язовирите-държавна собственост, в рибностопанско отношение и правила за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите- държавна собственост по чл. 3, ал.1 от Закона за рибарство и аквакултури (ЗРА)“

 

Начална тръжна наемна цена: 6 844,00лв. /шест хиляди осемстотин четиридесет и четири/ годишно без ДДС, определена от лицензиран експерт-оценител.

 

Търгът ще се проведе  от 11:00 часа в сградата на „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3 на 25.01.2023г. Повторна дата: 01.02.2023г.

Депозит за участие: парична вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена, внесена всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга  по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК: 831160078:

Банка: Инвестбанк АД.                                                      

IBAN: BG90 IORT 80481090567901.

BIC код: IORTBGSF.                             

Тръжната документация може да бъде закупена в брой: в касата на „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул.„Цар Борис III № 136, ет.3 или в касата на клона –  до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Цена на тръжната документация: 684,40лв. /шестстотин осемдесет и четири лева и четиридесет ст./ без ДДС

 Купилите документация могат да участват в повторния търг без да подават ново заявление и без повторно закупуване, в случай че не са отстранени на първоначалния търг. Тръжна документация за повторното провеждане на търга /от нови кандидати/ може да бъде закупена при горните условия и на същата цена.

Условия за оглед на обекта: срещу представен документ за закупена тръжна документация, до 16:00 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна уговорка с управителя на клона и подписване на Декларация по образец към Тръжната документация.

Заявленията за участие в търга се подават до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на търга в „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. по условия и Образец – приложение, посочени в Тръжната документация.

Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в Тръжната документация.

Адрес на организатора: „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. Телефон: 0894 799 356.

 

ТД Долна Митрополия 3 г.