By admin / Новини / 0 Comments

  Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД –  клон „Черно море“, град Варна, за срок от 10 /десет/ години: Язовир „Малка Смолница“

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №28 от 19.07.2022г. по точка 5,  решение на Министъра на земеделието по Протокол по чл. 232а от Търговския закон №РД59-48/29.07.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-178/03.08.2022г.,

                                                                      ОБЯВЯВА:

         Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД –  клон „Черно море“, град Варна, за срок от 10 /десет/ години:

 

Язовир „Малка Смолница“, представляващ: поземлен имот /п.и./ с идентификатор 46454.3.132 по КК и КР на село Малка Смолница, община Добричка, с площ 65,412 дка, находящ се в землище с. Малка Смолница, община Добричка, област Добрич и п.и. с идентификатор 72624.106.77, с площ 25,825 дка, находящ се в землище гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, с начин на трайно ползване: язовир, стопанисван от клон „Черно море” с предназначение за отдаването му под наем: за аквакултури, съгласно Наредба №37/10.11.2008г. по чл.3 от ЗРА.

 

Начална тръжна наемна цена в размер от 3 838, 60лв. /три хиляди осемстотин тридесет и осем лева и шестдесет ст./ годишно без ДДС. определена от лицензиран експерт-оценител.

 

Търгът ще се проведе  от 11:00 часа в сградата на „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3 на 22.08.2022 г. Повторна дата: 29.08.2022г.

Депозит за участие: парична вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена, внесена всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга  по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК: 831160078:

Банка: Инвестбанк АД.                                                      

IBAN: BG90 IORT 80481090567901.

BIC код: IORTBGSF.                             

Тръжната документация може да бъде закупена в брой: в касата на „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул.„Цар Борис III № 136, ет.3 или в касата на клона –  до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Цена на тръжната документация: 383,86лв. /триста осемдесет и три лева и осемдесет и шест ст./ без ДДС

 Купилите документация могат да участват в повторния търг без да подават ново заявление и без повторно закупуване, в случай че не са отстранени на първоначалния търг. Тръжна документация за повторното провеждане на търга /от нови кандидати/ може да бъде закупена при горните условия и на същата цена.

Условия за оглед на обекта: срещу представен документ за закупена тръжна документация, до 16:00 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна уговорка с управителя на клона и подписване на Декларация по образец към Тръжната документация.

Заявленията за участие в търга се подават до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на търга в „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. по условия и Образец – приложение, посочени в Тръжната документация.

Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в Тръжната документация.

Адрес на организатора: „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. Телефон: 0894 799 356.

ТД яз. Малка Смолница