By admin / Търгове / 0 Comments

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД – клон „София“, град София, за срок от 10 /десет/ години: Язовир „Алино”.

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №45 от 10.11.2022г. по т.8,  Решение на Министъра на земеделието по Протокол по чл. 232а от Търговския закон №РД59-1/13.01.2023г. и Решение на Изп. директор № РД-11-25/19.01.2023г.,

 

ОБЯВЯВА:

 

           Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД –  клон „София“, град София, за срок от 10 /десет/ години:

Язовир „Алино”, представляващ:

Поземлен имот с идентификатор №00391.739.570, с площ 86289 кв.м., с начин на трайно ползване: язовир и п.и. с идентификатор №00391.710.4, с площ 1900 кв.м., с начин на трайно ползване: за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, ведно с п.и. с идентификатор №00391.739.6 с площ 1500 кв.м., с начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, с построената в него сграда с идентификатор №00391.739.6.1, представляваща кантон „Алино” със застроена площ 44 кв.м., находящи се в землището на с.Алино, община Самоков, собственост на “Напоителни системи” ЕАД, стопанисвани от “Напоителни системи” ЕАД – клон София.

Начална тръжна цена  7 379,00 /седем хиляди триста седемдесет и девет/лева годишно без ДДС, определена от лицензиран оценител.

„Напоителни системи” ЕАД може да отдаде под наем язовира на 1,50м под кота преливник (ретензионен обем) на което отговаря обем 532 470 куб.м.

Търгът ще се проведе  от 11:00 часа в сградата на „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3 на 09.02.2023 г. Повторна дата: 16.02.2023г.

Депозит за участие: парична вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена, внесена всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга  по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК: 831160078:

Банка: Инвестбанк АД.                                                      

IBAN: BG90 IORT 80481090567901.

BIC код: IORTBGSF.                             

Тръжната документация може да бъде закупена в брой: в касата на „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул.„Цар Борис III № 136, ет.3 или в касата на клона –  до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Цена на тръжната документация: 737,90лв. /седемстотин тридесет и седем лева и деветдесет ст./ без ДДС

 Купилите документация могат да участват в повторния търг без да подават ново заявление и без повторно закупуване, в случай че не са отстранени на първоначалния търг. Тръжна документация за повторното провеждане на търга /от нови кандидати/ може да бъде закупена при горните условия и на същата цена.

Условия за оглед на обекта: срещу представен документ за закупена тръжна документация, до 16:00 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна уговорка с управителя на клона и подписване на Декларация по образец към Тръжната документация.

Заявленията за участие в търга се подават до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на търга в „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. по условия и Образец – приложение, посочени в Тръжната документация.

Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в Тръжната документация.

Адрес на организатора: „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. Телефон: 0894 799 356.

 

ТД яз. Алино и кантон