By admin / Търгове / 0 Comments

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД – клон „Средна Тунджа“, град Сливен, за срок от 10 /десет/ години: Язовир Кирилово, с предназначение на отдаването под наем – съгласно категоризацията на язовирите.

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №47.3. от 19.12.2022г. по т.20,  Решение на Министъра на земеделието по Протокол по чл. 232а от Търговския закон №РД59-3/30.01.2023г. и Решение на Изп. директор № РД-11-46/08.02.2023г.,

 

ОБЯВЯВА:

 

           Търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД –  клон „Средна Тунджа“, град Сливен, за срок от 10 /десет/ години:

        Язовир Кирилово – представляващ:

п.и. 36909.63.1, обл.  Ямбол, общ. Елхово, с. Кирилово, м. Пожара, вид собственост: държавна частна, вид територия заета от води и водни площи, НТП язовир, площ 20124324кв.м., и п.и. с идентификатор 36909.408дка, вкл. язовирна стена с площ 24.916дка, целият е с площ от 2099.612дка, съгл. АДС№377 от 1.11.2000г., с предназначение на отдаването под наем – съгласно категоризацията на язовирите, определена в Приложение №1към чл.2, ал.1 от Наредба №37 от 10.11.2008г. за ползването на язовирите-държавна собственост, в рибностопанско отношение и правила за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите- държавна собственост по чл. 3, ал.1 от Закона за рибарство и аквакултури (ЗРА)“.

Начална тръжна цена  21 503,00 /двадесет и една хиляди петстотин и три/лева годишно без ДДС, определена от лицензиран оценител. Стъпка за наддаване 10% от началната тръжна цена – в размер на 2 150,00лв.

Търгът ще се проведе  от 11:00 часа в сградата на „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3 на 28.02.2023 г. Повторна дата: 07.03.2023г.

Депозит за участие: парична вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена, внесена всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга  по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК: 831160078:

Банка: Инвестбанк АД.                                                      

IBAN: BG90 IORT 80481090567901.

BIC код: IORTBGSF.                             

Тръжната документация може да бъде закупена чрез плащане в брой: в касата на „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул.„Цар Борис III № 136, ет.3 или в касата на клона –  до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Цена на тръжната документация: 2 150,30/две хиляди сто и петдесет лева и тридесет ст./  без ДДС Купилите документация могат да участват в повторния търг без да подават ново заявление и без повторно закупуване, в случай че не са отстранени на първоначалния търг. Тръжна документация за повторното провеждане на търга /от нови кандидати/ може да бъде закупена при горните условия и на същата цена.

Условия за оглед на обекта: срещу представен документ за закупена тръжна документация, до 16:00 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна уговорка с управителя на клона и подписване на Декларация по образец към Тръжната документация.

Заявленията за участие в търга се подават до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на търга в „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. по условия и Образец – приложение, посочени в Тръжната документация.

Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в Тръжната документация.

Адрес на организатора: „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. Телефон: 0894 799 356.

 

ТД яз Кирилово за 10г Явен Търг_1 GI