By admin / Търгове / 0 Comments

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД – клон „София“, град София, за срок от 3 /три/ години: Помещение с площ 54 кв.м. и част от прилежащ терен от хале с площ 32 кв.м., с предназначение за отдаването му под наем: Работилница.

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №2 от 22.02.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-85/10.03.2023г.,

 

ОБЯВЯВА:

 

           Търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД –  клон „София“, град София, за срок от 3 /три/ години:

 

Помещение с площ 54 кв.м. и част от прилежащ терен от хале с площ 32 кв.м., представляващи част от сграда с идентификатор №07106.1433.68.3, със застроена площ 1942 кв.м., изградена в пи с идентификатор №07106.1433.68 по КККР, находящи се в землището на с.Бусманци, район Искър, ул.”5006″ №4, общ.Столична, обл.София /столица/  с предназначение за отдаването му под наем: Работилница.

Начална тръжна цена  3 552,00 / три хиляда и петстотин и петдесет и два /лева годишно без ДДС, определена от лицензиран оценител. Стъпка за наддаване 10% от началната тръжна цена – в размер на 355,20 /триста петдесет и пет лева и двадесет ст./ лева.

Търгът ще се проведе  от 11:00 часа в сградата на „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3 на 04.04.2023 г. Повторна дата: 11.04.2023г.

Депозит за участие: парична вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена, внесена всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга  по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК: 831160078:

Банка: Инвестбанк АД.                                                      

IBAN: BG90 IORT 80481090567901.

BIC код: IORTBGSF.              

               

Тръжната документация може да бъде закупена чрез плащане в брой: в касата на „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул.„Цар Борис III № 136, ет.3 или в касата на клона –  до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

 

Цена на тръжната документация: 355,20 /триста петдесет и пет лева и двадесет ст./ лева без ДДС. Купилите документация могат да участват в повторния търг без да подават ново заявление и без повторно закупуване, в случай че не са отстранени на първоначалния търг. Тръжна документация за повторното провеждане на търга /от нови кандидати/ може да бъде закупена при горните условия и на същата цена.

Условия за оглед на обекта: срещу представен документ за закупена тръжна документация, до 16:00 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна уговорка с управителя на клона и подписване на Декларация по образец към Тръжната документация.

Заявленията за участие в търга се подават до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на търга в „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. по условия и Образец – приложение, посочени в Тръжната документация.

 

Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в Тръжната документация.

Адрес на организатора: „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. Телефон: 0894 799 356.

 

ТД Помещение 54кв м Явен Търг