By admin / Търгове / 0 Comments

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД – клон „Шумен“, град Шумен, за срок от 10 /десет/ години: Язовир “Фисек”, с обща залята площ 1 100дка

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №45 от 10.11.2022г. по т.11,  Решение на Министъра на земеделието по Протокол по чл. 232а от Търговския закон №РД59-91/08.12.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-96/15.03.2023г.,

 

ОБЯВЯВА:

 

           Търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД –  клон „Шумен“, град Шумен, за срок от 10 /десет/ години:

Язовир Фисек, с обща залята площ 1 100дка, изграден в поземлен имот с идентификатор 07154.45.1, с площ 1 195,256 дка, съгласно АДС и 1 195,229 дка., съгласно кадастрална скица от СГКК-гр.Търговище, одобрени със заповед РД-18-129/22.12.2016г. на директора на АГКК, находящ се в землището на с.Буховци, общ. Търговище, обл. Търговище с трайно предназначение  на територията: територия, заета от водни обекти, с начин на трайно ползване: язовир, с предназначение за отдаване под наем: съгласно Наредба №37/10.11.2008г. по чл. 3, ал.1 от ЗРА

 

Начална тръжна цена 19 585,00/деветнадесет хиляди петстотин осемдесет и пет/лв. годишно без ДДС, определена от лицензиран оценител.

Стъпка за наддаване в размер на 1 958,50лв. / хиляда деветстотин петдесет и осем лева и петдесет ст./лева.

Първа наддавателна сума: 21 543,00/двадесет и една хиляди петстотин четиридесет и три/лева. без ДДС годишно.

Търгът ще се проведе  от 12:00 часа в сградата на „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3 на 05.04.2023 г. Повторна дата: 12.04.2023г.

Депозит за участие: парична вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена, внесена всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга  по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК: 831160078:

Банка: Инвестбанк АД.                                                      

IBAN: BG90 IORT 80481090567901.

BIC код: IORTBGSF.                             

Тръжната документация може да бъде закупена чрез плащане в брой: в касата на „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул.„Цар Борис III № 136, ет.3 или в касата на клона –  до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Цена на тръжната документация: 1 958,50лв. / хиляда деветстотин петдесет и осем лева и петдесет ст./лева без ДДС.

 Купилите документация могат да участват в повторния търг без да подават ново заявление и без повторно закупуване, в случай че не са отстранени на първоначалния търг. Тръжна документация за повторното провеждане на търга /от нови кандидати/ може да бъде закупена при горните условия и на същата цена.

Условия за оглед на обекта: срещу представен документ за закупена тръжна документация, до 16:00 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна уговорка с управителя на клона и подписване на Декларация по образец към Тръжната документация.

Заявленията за участие в търга се подават до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на търга в „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. по условия и Образец – приложение, посочени в Тръжната документация.

Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в Тръжната документация.

Адрес на организатора: „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. Телефон: 0894 799 356.

 

ТД яз Фисек за 10г Явен Търг_1 GI