Търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД – клон „Марица“, град Пловдив, за срок от 10 /десет/ години: Язовир „Сушица”.

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №3.2 от 27.03.2023г. по т.3,  Решение на Министъра на земеделието по Протокол по чл. 232а от Търговския закон №РД59-39/26.04.2023г. и Решение на Изп. директор № РД-11-145/27.04.2023г.,

 

ОБЯВЯВА:

 

   Търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД –  клон „Марица“, град Пловдив, за срок от 10 /десет/ години:

 

        Язовир „Сушица”, с обща площ 484 463 кв.м., вид собственост: Държавна частна, вид територия: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Язовир изграден в:

  1. ПИ 22839.1.124, област Пловдив, община Асеновград, с.Долнослав, м.Манданите, с площ 55037 кв.м., номер по предходен план: 124; при съседи: поземлени имоти с идентификатори  22839.1.125, 72789.58.151, 22839.1.130, 22839.1.123;
  2. ПИ 72789.58.151 в землищата на, област Пловдив, община Асеновград, с.Тополово, с площ 429426 кв.м., номер по предходен план 151; при съседи: поземлени имоти с идентификатори 16955.46.85, 16955.46.22, 16955.46.88, 72789.2.539, 72789.2.538, 16955.45.39, 72789.2.394, 72789.205.391, 72789.205.390, 72789.205.392, 72789.205.592, 72789.58.393, 72789.58.161, 72789.58.160, 72789.58.399,  72789.58.157, 72789.58.155,  72789.58.156, 72789.58.154, 72789.58.144, 72789.58.141, 72789.58.143,  22839.45.113, 22839.1.130, 22839.1.124, 22839.1.125, с предназначение за отдаването му под наем: съгласно категоризацията на язовирите, определена в Приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба №37 от 10.11.2008г. за ползването на язовирите-държавна собственост, в рибностопанско отношение и правила за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите- държавна собственост по чл. 3, ал.1 от Закона за рибарство и аквакултури (ЗРА)“.

   Начална тръжна цена  11 812,00лв. /единадесет хиляди осемстотин и дванадесет/лв. годишно без ДДС, определена от лицензиран оценител. Стъпка за наддаване 10% от началната тръжна цена – в размер на 1 181,20 /хиляда сто осемдесет и един лева и двадесет  ст./ лева.

 

Търгът ще се проведе  от 11:00 часа в сградата на „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3 на 18.05.2023 г. Повторна дата: 26.05.2023г.

Депозит за участие: парична вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена, внесена всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга  по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК: 831160078:

Банка: Инвестбанк АД.                                                      

IBAN: BG90 IORT 80481090567901.

BIC код: IORTBGSF.               

              

Тръжната документация може да бъде закупена чрез плащане в брой: в касата на „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3 или в касата на клона –  до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

 

Цена на тръжната документация: 1 181,20 /хиляда сто осемдесет и един лева и двадесет  ст./ лева без ДДС Купилите документация могат да участват в повторния търг без да подават ново заявление и без повторно закупуване, в случай че не са отстранени на първоначалния търг. Тръжна документация за повторното провеждане на търга /от нови кандидати/ може да бъде закупена при горните условия и на същата цена.

Условия за оглед на обекта: срещу представен документ за закупена тръжна документация, до 16:00 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна уговорка с управителя на клона и подписване на Декларация по образец към Тръжната документация.

Заявленията за участие в търга се подават до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на търга в „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. по условия и Образец – приложение, посочени в Тръжната документация.

 

Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в Тръжната документация.

Адрес на организатора: „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. Телефон: 0894 799 356.

 

ТД яз Сушица за 10г Явен Търг_