By admin / Търгове / 0 Comments

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД – клон „Среден Дунав“, град Плевен, за срок от 10 /десет/ години: Язовир „МОРУН”.

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №47.3. от 19.12.2022г. ,  Решение на Министъра на земеделието по Протокол по чл. 232а от Търговския закон №РД59-10/14.02.2023г. и Решение на Изп. директор № РД-11-62/15.02.2023г.,

ОБЯВЯВА:

           Търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД –  клон „Среден Дунав“, град Плевен, за срок от 10 /десет/ години:

       

Язовир „МОРУН” е разположен в землището на град Угърчин, общ. Угърчин, област Ловеч, ЕКАТТЕ 75054, с площ общо от 280 893 м2, съгласно документ за собственост, а съгласно скица № 15-695799-23.06.2022 г. от 280 787 м2,  в която влиза следният недвижим имот, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 74054.486.998, находящ се в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, обл. Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-28/01.04.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-11-1198/18.09.2013 г. на НАЧАЛНИК на СГКК – ЛОВЕЧ с площ 280 787 /двеста и осемдесет хиляди седемстотин осемдесет и седем/ м2, с адрес на поземления имот: местност АСАНЧОВО – МОРУН, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Язовир, категория на земята при неполивни условия: 9, номер по предходен план: 486992, с предназначение за отдаването му под наем: съгласно Наредба 37, чл. 3 от ЗРА

Начална тръжна наемна цена: 7 905,00лв. /седем хиляди деветстотин и пет/ годишно без ДДС, определена от лицензиран експерт-оценител.

Стъпка за наддаване в размер на 790,50лв. /седемстотин и деветдесет лева и петдесет ст./

Търгът ще се проведе  от 11:00 часа в сградата на „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3 на 15.03.2023 г. Повторна дата: 22.03.2023г.

Депозит за участие: парична вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена, внесена всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга  по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК: 831160078:

Банка: Инвестбанк АД.                                                      

IBAN: BG90 IORT 80481090567901.

BIC код: IORTBGSF.                             

Тръжната документация може да бъде закупена чрез плащане в брой: в касата на „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул.„Цар Борис III № 136, ет.3 или в касата на клона –  до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Цена на тръжната документация: 790,50лв. /седемстотин и деветдесет лева и петдесет ст./  Купилите документация могат да участват в повторния търг без да подават ново заявление и без повторно закупуване, в случай че не са отстранени на първоначалния търг. Тръжна документация за повторното провеждане на търга /от нови кандидати/ може да бъде закупена при горните условия и на същата цена.

Условия за оглед на обекта: срещу представен документ за закупена тръжна документация, до 16:00 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна уговорка с управителя на клона и подписване на Декларация по образец към Тръжната документация.

Заявленията за участие в търга се подават до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на търга в „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. по условия и Образец – приложение, посочени в Тръжната документация.

Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в Тръжната документация.

Адрес на организатора: „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. Телефон: 0894 799 356.

ТД яз Морун за 10г Явен Търг_