By admin / Търгове / 0 Comments

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД – клон „Среден Дунав“, град Плевен, за срок от 10 /десет/ години: Язовир „ПЕЛИК ДЕРЕ”.

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №47.3. от 19.12.2022г. по т.13,  Решение на Министъра на земеделието по Протокол по чл. 232а от Търговския закон №РД59-13/14.02.2023г. и Решение на Изп. директор № РД-11-79/07.03.2023г.,

 

ОБЯВЯВА:

 

           Търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД –  клон „Среден Дунав“, град Плевен, за срок от 10 /десет/ години:

        Язовир „ПЕЛИК ДЕРЕ” е разположен в землището на село Горан, общ. Ловеч, обл. Ловеч, ЕКАТТЕ 16002, с обща площ 180 672 м2, в която влизат следните недвижими имоти, а именно:

  1. Поземлен имот с идентификатор 79.1, находящ се в землището на село Горан, общ. Ловеч, обл. Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД -18-70/01.11.2007 г. на ИД на АГКК, с площ 166 628 /сто шестдесет и шест хиляди шестстотин двадесет и осем/ м2, трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: ЯЗОВИР, номер по предходен план: 8 /осем/;
  1. Поземлен имот с идентификатор 16002.79.2, находящ се в землището на село Горан, общ. Ловеч, обл. Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД -18-70/01.11.2007 г. на ИД на АГКК,  с площ 14 044 /четиринадесет хиляди четиридесет и четири/ м2, трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: ЯЗОВИР, номер по предходен план: 9 /девет/, с предназначение за отдаването му под наем: съгласно категоризацията на язовирите, определена в Приложение №1към чл.2, ал.1 от Наредба №37 от 10.11.2008г. за ползването на язовирите-държавна собственост, в рибностопанско отношение и правила за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост по чл. 3, ал.1 от Закона за рибарство и аквакултури (ЗРА)“.

 

             Начална тръжна цена  4 691,00лв. /четири хиляди шестстотин деветдесет и един/ лева годишно без ДДС, определена от лицензиран оценител. Стъпка за наддаване 10% от началната тръжна цена – в размер на 469,10 /четиристотин шестдесет и девет лева и десет ст./ лева.

Търгът ще се проведе  от 11:00 часа в сградата на „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3 на 23.03.2023 г. Повторна дата: 30.03.2023г.

Депозит за участие: парична вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена, внесена всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга  по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК: 831160078:

Банка: Инвестбанк АД.                                                      

IBAN: BG90 IORT 80481090567901.

BIC код: IORTBGSF.                             

Тръжната документация може да бъде закупена чрез плащане в брой: в касата на „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул.„Цар Борис III № 136, ет.3 или в касата на клона –  до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Цена на тръжната документация: 469,10 /четиристотин шестдесет и девет лева и десет ст./ лева.без ДДС Купилите документация могат да участват в повторния търг без да подават ново заявление и без повторно закупуване, в случай че не са отстранени на първоначалния търг. Тръжна документация за повторното провеждане на търга /от нови кандидати/ може да бъде закупена при горните условия и на същата цена.

Условия за оглед на обекта: срещу представен документ за закупена тръжна документация, до 16:00 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна уговорка с управителя на клона и подписване на Декларация по образец към Тръжната документация.

Заявленията за участие в търга се подават до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на търга в „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. по условия и Образец – приложение, посочени в Тръжната документация.

Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в Тръжната документация.

Адрес на организатора: „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. Телефон: 0894 799 356.

 

ТД яз Пелик Дере за 10г Явен Търг_