Търг с явно наддаване за продажба чрез ликвидация на самосвал MAN, модел 35.403 VF.

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол № 4 от 24.04.2023 г. и Решение на изпълнителния директор № РД-11-177/23.05.2023 г.,

 

ОБЯВЯВА:

 

           Търг с явно наддаване за продажба чрез ликвидация на самосвал MAN, модел 35.403 VF

            Началната тръжната цена – пазарната стойност на актива в размер на 8939 лева, определена от лицензиран оценител и одобрена от Съвета на директорите.

            Минималната тръжна цена е началната тръжна цена, увеличена с десет процента или минималната цена на която може да бъде продаден актива е 9 833 лева. 

Стъпка за наддаване 10% от началната тръжна цена – в размер на 894 лева.

Търгът ще се проведе  от 12:00 часа в сградата на „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3 на 15.06.2023 г. Повторна дата: 22.06.2023г.

Депозит за участие: парична вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена – 894 лева без ДДС, внесен всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга  по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК: 831160078:

Банка: Инвестбанк АД.                                                      

IBAN: BG90 IORT 80481090567901.

BIC код: IORTBGSF.                            

Тръжната документация може да бъде закупена чрез плащане в брой: в касата на „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул.„Цар Борис III № 136, ет.3 или в касата на клона –  до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Цена на тръжната документация: 150,00 /сто петдесет лева/ лева без ДДС Купилите документация могат да участват в повторния търг без да подават ново заявление и без повторно закупуване, в случай че не са отстранени на първоначалния търг. Тръжна документация за повторното провеждане на търга /от нови кандидати/ може да бъде закупена при горните условия и на същата цена.

Условия за оглед на актива на адрес: град София, ул. „5006“ № 4; тел. 02/9732849; sofia@nps.bg, срещу представен документ за закупена тръжна документация, до 16:00 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна уговорка с управителя на клон София и подписване на Декларация по образец към Тръжната документация

Заявленията за участие в търга се подават до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на търга в „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. по условия и Образец – приложение, посочени в Тръжната документация.

Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в Тръжната документация.

Адрес на организатора: „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. Телефон: 0894 799 356.

 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ продажба на активи или смц_АПД