By admin / Търгове / 0 Comments

Търг с явно наддаване при открито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД – клон „Марица“, град Пловдив, за срок от 3 /три/ години: Изравнител “Пясъчник” с обща площ:796 904 кв.м.

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №2 от 22.02.2023г. и Решение на Изп. директор № РД-11-86/10.03.2023г.,

 

ОБЯВЯВА:

 

           Търг с явно наддаване при открито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД –  клон „Марица“, град Пловдив, за срок от 3 /три/ години:

 

Изравнител “Пясъчник” с обща площ:796 904 кв.м., изграден в:

  1. Поземлен имот с идентификатор 44481.4.6, по кадастрална карта и кадастрални регистри, находящ се в с.Любен, община Съединение, област Пловдив с площ 682 278 кв.м., трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване:За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение.
  2. Поземлен имот с идентификатор 55378.40.390, по кадастрална карта и кадастрални регистри, находящ се в с.Паничери, община Хисаря, област Пловдив, с площ 112 650 кв.м., с трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване:Язовир.

 Начална тръжна наемна цена: 13 905,00лв. / тринадесет хиляди деветстотин и пет /лв. годишно без ДДС. Стъпка за наддаване 10% от началната тръжна цена – в размер на 1 390,50  /хиляда триста и деветдесет лева и петдесет ст./ лева.

Търгът ще се проведе  от 11:00 часа в сградата на „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3 на 03.04.2023 г. Повторна дата: 10.04.2023г.

Депозит за участие: парична вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена, внесена всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга  по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК: 831160078:

Банка: Инвестбанк АД.                                                      

IBAN: BG90 IORT 80481090567901.

BIC код: IORTBGSF.   

     

Тръжната документация може да бъде закупена в брой: в касата на „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул.„Цар Борис III № 136, ет.3 или в касата на клона –  до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

 

Цена на тръжната документация: 1 390,50  /хиляда триста и деветдесет лева и петдесет ст./ лева без ДДС.  Купилите документация могат да участват в повторния търг без да подават ново заявление и без повторно закупуване, в случай че не са отстранени на първоначалния търг. Тръжна документация за повторното провеждане на търга /от нови кандидати/ може да бъде закупена при горните условия и на същата цена.

Условия за оглед на обекта: срещу представен документ за закупена тръжна документация, до 16:00 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна уговорка с управителя на клона и подписване на Декларация по образец към Тръжната документация.

Заявленията за участие в търга се подават до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на търга в „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. по условия и Образец – приложение, посочени в Тръжната документация.

Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в Тръжната документация.

Адрес на организатора: „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. Телефон: 0894 799 356.

 

ТД Изравнител Пясъчник Явен Търг_