By admin / Търгове / 0 Comments

Търг с явно наддаване при открито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД – клон „Среден Дунав“, град Плевен, за срок от 3 /три/ години: Дворно място на ПС “Торос 2”, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение.

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №1 от 07.02.2023г. и Решение на Изп. директор № РД-11-58/14.02.2023г.,

 

                                                                      ОБЯВЯВА:

 

           Търг с явно наддаване при открито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД –  клон „Среден Дунав“, град Плевен, за срок от 3 /три/ години:

Дворно място на ПС “Торос 2”, разположено в землището на село Торос, Община Луковит, Област Ловеч, ЕКАТТЕ 43058, с площ 9589 кв.м., съгласно актуално скица №15-112289-05.02.2021г. на СГКК – гр.Ловеч, представлява следния недвижим имот, а именно:

  Поземлен имот с идентификатор 43058.337.29, находящ се в землището на село Торос, общ.Луковит, обл.Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1909/28.11.2018г. на ИД на АГКК, с площ  9589 кв.м., с адрес: местност ЧИФЛИКА. Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти. Начин на трайно ползване: За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение.

 Начална тръжна наемна цена: 1 042,00лв. / хиляда четиридесет и два /лв. годишно без ДДС. Стъпка за наддаване 10% от началната тръжна цена – в размер на 104,20 /сто и четири лева и двадесет ст./лева.

Търгът ще се проведе  от 11:00 часа в сградата на „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3 на 10.03.2023 г. Повторна дата: 17.03.2023г.

Депозит за участие: парична вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена, внесена всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга  по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК: 831160078:

Банка: Инвестбанк АД.                                                      

IBAN: BG90 IORT 80481090567901.

BIC код: IORTBGSF.                             

Тръжната документация може да бъде закупена в брой: в касата на „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул.„Цар Борис III № 136, ет.3 или в касата на клона –  до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Цена на тръжната документация: 104,20 /сто и четири лева и двадесет ст./лева без ДДС.  Купилите документация могат да участват в повторния търг без да подават ново заявление и без повторно закупуване, в случай че не са отстранени на първоначалния търг. Тръжна документация за повторното провеждане на търга /от нови кандидати/ може да бъде закупена при горните условия и на същата цена.

Условия за оглед на обекта: срещу представен документ за закупена тръжна документация, до 16:00 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна уговорка с управителя на клона и подписване на Декларация по образец към Тръжната документация.

Заявленията за участие в търга се подават до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на търга в „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. по условия и Образец – приложение, посочени в Тръжната документация.

Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в Тръжната документация.

Адрес на организатора: „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. Телефон: 0894 799 356.

 

ТД Дворно място на ПС Торос 2 явен търг