Търг с явно наддаване при открито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД – клон „Струма Места“, град Дупница, за срок от 3 /три/ години: Помпена станция “Свобода 6”.

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №4 от 24.04.2023г. и Решение на Изп. директор № РД-11-168/16.05.2023г.,

 

                                                                      ОБЯВЯВА:

 

           Търг с явно наддаване при открито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД –  клон „Струма Места“, град Дупница, за срок от 3 /три/ години:

 

Помпена станция “Свобода 6“, представляваща поземлен имот с идентификатор 56126.421.161, с площ 1277 кв.м. и ситуираните в имота сгради с идентификатори: 56126.421.161.1 със застроена площ 41 кв.м.; 56126.421.161.2  със застроена площ 7 кв.м.; 56126.421.161.3 със застроена площ 20 кв.м.; поземлен имот с идентификатор 56126.421.162 с площ 320 кв.м. и поземлен имот с идентификатор 56126.421.163 с площ 103 кв.м., землище гр.Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград, с НТП: За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, с предназначение: За стопанска дейност

 Начална тръжна наемна цена 1 517,00 /хиляда петстотин и седемнадесет/лв. годишно без ДДС.

Стъпка за наддаване 10% от началната тръжна цена – в размер на 151,70 /сто петдесет и един лева и седемдесет  ст./лева.

Търгът ще се проведе  от 11:00 часа в сградата на „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3 на 07.06.2023 г. Повторна дата: 14.06.2023г.

Депозит за участие: парична вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена, внесена всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга  по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК: 831160078:

Банка: Инвестбанк АД.                                                      

IBAN: BG90 IORT 80481090567901.

BIC код: IORTBGSF.                             

Тръжната документация може да бъде закупена в брой: в касата на „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул.„Цар Борис III № 136, ет.3 или в касата на клона –  до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

 

Цена на тръжната документация: 151,70 /сто петдесет и един лева и седемдесет  ст./лева без ДДС.  Купилите документация могат да участват в повторния търг без да подават ново заявление и без повторно закупуване, в случай че не са отстранени на първоначалния търг. Тръжна документация за повторното провеждане на търга /от нови кандидати/ може да бъде закупена при горните условия и на същата цена.

Условия за оглед на обекта: срещу представен документ за закупена тръжна документация, до 16:00 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна уговорка с управителя на клона и подписване на Декларация по образец към Тръжната документация.

Заявленията за участие в търга се подават до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на търга в „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. по условия и Образец – приложение, посочени в Тръжната документация.

Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в Тръжната документация.

Адрес на организатора: „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. Телефон: 0894 799 356.

 

ТД ПС Свобода 6 Явен търг