By admin / Новини / 0 Comments

Tърг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД –  клон „Мизия“, град Враца, за срок от 3 /три/ години:

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №22 от 05.07.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-157/08.07.2022г.,

                                                           

           ОБЯВЯВА:

 

         Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД –  клон „Мизия“, град Враца, за срок от 3 /три/ години:

 

язовир „Върбешница“, представляващ п.и. с идентификатор №12704.126.168 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД -18-1969/18.12.2018 г. на ИД на АГКК,  с площ 250 847 кв.м, находящ се в землището на с. Върбешница, общ. Мездра, област Враца, с трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, номер по предходен план: 000168, с предназначение за отдаването му под наем: за аквакултури, съгласно Наредба №37/10.11.2008 г. по чл.3 от ЗРА.

 

Начална тръжна наемна цена: 7 835,00лв. /седем хиляди осемстотин тридесет и пет лева/ годишно без ДДС, определена от лицензиран експерт-оценител.

 

Търгът ще се проведе  от 11:00 часа в сградата на „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3 на 26.07.2022 г. Повторна дата: 02.08.2022г.

Депозит за участие: парична вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена, внесена всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга  по банковата сметка на „Напоителни системи” ЕАД, ЕИК: 831160078:

Банка: Инвестбанк АД.                                                      

IBAN: BG90 IORT 80481090567901.

BIC код: IORTBGSF.                             

Тръжната документация може да бъде закупена в брой: в касата на „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул.„Цар Борис III № 136, ет.3 или в касата на клона –  до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Цена на тръжната документация: 783,50лв. /седемстотин осемдесет и три лева и петдесет  ст./ без ДДС

 Купилите документация могат да участват в повторния търг без да подават ново заявление и без повторно закупуване, в случай че не са отстранени на първоначалния търг. Тръжна документация за повторното провеждане на търга /от нови кандидати/ може да бъде закупена при горните условия и на същата цена.

Условия за оглед на обекта: срещу представен документ за закупена тръжна документация, до 16:00 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга, след предварителна уговорка с управителя на клона и подписване на Декларация по образец към Тръжната документация.

Заявленията за участие в търга се подават до 16:00 часа на работния ден, предхождащ датата на търга в „Напоителни системи“ ЕАД, град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. по условия и Образец – приложение, посочени в Тръжната документация.

Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в Тръжната документация.

Адрес на организатора: „Напоителни системи“ ЕАД град София, бул. „Цар Борис III № 136, ет.3. Телефон: 0894 799 356.

 

ТД Язовир Върбешница 1