СО-2018-0003 / Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал.3, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Услуги по изготвяне на оценителски доклади от независими оценители за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД"

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП