СО-2018-0004 / Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал.3, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД"

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
СЪОБЩЕНИЕ

за оттегляне на публикувана обява №9079199/ 02.08.2018г.


На основание чл.193 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) оттеглям публикувана Обява с изх.№ Р-12-10-208/02.08.2018г. (РОП № 9079199/ 02.08.2018г.) за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за услуга с предмет: "Избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД"
МОТИВИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ: прекратяване на възлагането се налага поради допусната техническа грешка в Обявата и Указанията за подготовка на офертите за участие към нея, както и при нейното публикуване.

СНЕЖИНА ДИНЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД
03.08.2018
Образци02.08.2018
Указания02.08.2018
Обява02.08.2018