Процедура: "СО-2018-0008 / Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал.3, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Периодични доставки на различни видове хартия, канцеларски материали, принадлежности за офиса и консумативи за копирни и печатащи устройства за нуждите на “Напоителни системи“ ЕАД“ с две обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Периодични доставки на различни видове хартия, канцеларски материали и принадлежности за офиса“

Обособена позиция №2: “Периодични доставки на консумативи за копирни и печатащи устройства“.. 

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП