Процедура: "СО-2018-0009 / Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал.3, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодични доставки на автомобилни гуми за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД и неговите клонове".

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Договор за доставка23.10.2018
Протокол 111.10.2018
Образци27.09.2018
Указания27.09.2018
Обява27.09.2018