Процедура: СО-2019-0009 / Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал.3, т.2 от ЗОП за услуга с предмет „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД, чрез обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа”

Вижте цялата информация за поръчката в АОП