By admin / Новини / 0 Comments

Съгласно решение №1.1 на съвета на директорите на “Напоителни системи” ЕАД, описано в Протокол № 42 от заседание на 04.10.2022г., са утвърдени нови “Методически указания за определяне цената на услугата “доставка на вода за енергодобив”. Методически указания за определяне цената на услугата – Доставка на вода за енергодобив

By admin / Търгове / 0 Comments

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД – клон „Среден Дунав“, град Плевен, за срок от 10 /десет/ години: Язовир “КРАМОЛИН” с площ общо от 234 625 м2, съгласно документ за собственост, а съгласно скици №№ 15-985503-22.10.2020 г. и 15-985514-22.10.2020 г. от 234 608 м2, в която влизат следните недвижими имоти, а именно: Поземлен имот с идентификатор 39431.108.247 по КК и КР на село Крамолин, община Севлиево, одобрени със заповед РД-18-758/24.11.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, номер по предходен план: 000247, находящ се в землището на с. Крамолин, местност БРАТАВИЦА, общ. Севлиево, обл. Габрово, с площ 218 694 /двеста и осемнадесет хиляди шестстотин деветдесет и четири/ м2, трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: язовир; Поземлен имот с идентификатор 39431.119.280 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Крамолин, одобрени със заповед РД-18-758/24.11.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с номер по предходен план: 000280, находящ се в землището на с. Крамолин, местност БРЕТЯНОВ КАТ общ. Севлиево, обл. Габрово, с площ 15 914 /петнадесет хиляди деветстотин и четиринадесет/ м2; трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, съгласно Наредба №37/10.11.2008г. по чл.3 от ЗРА.

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №28 от 19.07.2022г. по т.5, Решение на Министъра на земеделието по Протокол по чл. 232а от Търговския закон №РД59-86/16.11.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-265/22.11.2022г., ОБЯВЯВА: …

By admin / Търгове / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №28 от 19.07.2022г. по т.5, Решение на Министъра на земеделието по Протокол по чл. 232а от Търговския закон №РД59-87/18.11..2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-263/21.11.2022г., ОБЯВЯВА: …

By admin / Търгове / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №45 от 10.11.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-261/17.11.2022г., ОБЯВЯВА: Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем …

By admin / Търгове / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №39 от 15.09.2022г. по т.3,  Решение на Министъра на земеделието по Протокол по чл. 232а от Търговския закон №РД59-79/21.10.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-250/27.10.2022г.,   …

By admin / Търгове / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №42 от 04.10.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-232/10.10.2022г.,   ОБЯВЯВА:                Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за …

By admin / Търгове / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №41 от 27.09.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-226/05.10.2022г.,                                                                         ОБЯВЯВА:              Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, …

By admin / Търгове / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №41 от 27.09.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-223/04.10.2022г.,                                                                         ОБЯВЯВА:             Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, …

By admin / Търгове / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №41 от 27.09.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-221/04.10.2022г.,                                                                         ОБЯВЯВА:             Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, …

By admin / Търгове / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД, на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол №41 от 27.09.2022г. и Решение на Изп. директор № РД-11-222/04.10.2022г.,                                                                         ОБЯВЯВА:             Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, …