By admin / Новини / 0 Comments

При съвместни проверки на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград (БДЗБР) и „Напоителни системи“ ЕАД бяха установени 29 нерегламентирани отклонения, чрез които в минали периоди се е осъществявало ползването на вода от главен тръбопровод отвеждащ води до яз. „Дяково“. 25 от отклоненията вече са запечатани, до края на седмицата предстои запечатването и на останалите четири. Проверките са извършени в периода 3-12 февруари, като две от отклоненията са в село Червен брег, две в с. Блатино, едно в с. Самораново. Двадесет са установените и запечатани отклонения в село Яхиново, Община Дупница, като шест от тях са открити и запечатани през вчерашния ден от служители на „Напоителни системи” ЕАД и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград.


В хода на проверките не е установено ползване на води от яз. „Дяково“. Установените нерегламентирани отклонения са по довеждащите и отвеждащите съоръжения на язовира.
Установените отклонения са към обекти – частни къщи, ветеринарна клиника, тенис-кортове, пунктове за вторични суровини, автокъщи в зона „Пиперево“ и „Хидрострой Рилци“ АД, където водоподаването на води за промишлени нужди е преустановено от БДЗБР на 10.01.2020 г., съгласно условията по режимен график за ползването на води от комплексните и значими язовири, включени в Приложение 1 на Закона за водите.


На 3 февруари е извършена проверка на МВЕЦ „Яхиново“ (собственост на ВЕЦ „Яхиново“ ООД, гр. София) като е преустановена техническата възможност за постъпване на води от яз. „Дяково“, чрез пломбиране на автоматична клапа преди турбините на МВЕЦ-а. След подаден сигнал за нерегламентирано ползване на вода на 5 февруари е извършена повторна проверка на пломбираната клапа, която е установила, че няма нарушение и клапата е с ненарушена цялост.
При една от проверките по данните на измервателното устройство е установено нерегламентирано ползване на водни количества от яз. „Дяково“ от  „Автомагистрали Хемус“ АД, в предходен период, за което БДЗБР ще предприеме действия ангажиране на административно-наказателна отговорност в сроковете по ЗАНН.
Служители на „Напоителни системи” ЕАД и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград извършват непрекъснати ежедневни проверки на довеждащите и отвеждащи съоръжения на яз. Дяково.

От яз. Дяково е преустановено подаването на вода за промишлени нужди, подава се вода само и единствено за питейно-битово водоснабдяване към ВиК операторите в град Дупница и град Кюстендил, съгласно месечен график на Министерство на околната среда и водите.

By admin / Новини / 0 Comments

Завършиха ремонтните дейности по затапването на главен тръбопровод от напоителна система “Ботевград “. На място, за да инспектират дейностите бяха изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева, кметът на Ботевград Иван Гавалюгов и представители на “ВиК“ – София. Тръборповодът е затапен веднага след последния водоползвател на Дружеството, в местността „Марийното“ между селата Трудовец и Разлив. Това е единствения тръбопровод, който тръгва от яз. Бебреш в посока гр. Правец. Всички отклонения по него, до мястото където днес приключи затапването са проверени. Те са регламентирани и отчитането на използваната вода става по водомерни устройства.

Служители на „Напоителни системи“ ЕАД направиха проверка и на спирателните кранове на всички отклонения. Към момента всички спирателни кранове са затворени към промишлеността и към земеделските производители и вода се подава единствено за нуждите на населението на гр. Ботевград и съседните села.

By admin / Новини / 0 Comments

        По разпореждане на министър-председателя Бойко Борисов и на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева, служители на „Напоителни системи” ЕАД извършиха извънредна проверка на МВЕЦ „Бебреш”. Инспектирана беше и цялата тръбопроводна мрежа и съоръжения на язовир „Бебреш”, чрез които се водоснабдява населението на община Ботевград. Комисията констатира, че МВЕЦ „Бебреш” не работи и последния ден, в който е функционирал е 25.09.2018 г.
        На огледа присъстваха изпълнителният директор на „Напоителни системи” ЕАД Снежина Динева, управителят на клон „София” Веселка Нинова, кметът на гр. Ботевград Иван Гавалюгов, кметът на гр. Правец Румен Гунински, и директорът на „ВиК“ – София Никола Нитов.
        Извършената на 02.01.2020 г. проверка от служители на „Напоителни системи” ЕАД на цялата тръбна мрежа на Напоителна система „Ботевград” констатира прекъсване и затапване на тръбопровод, находящ се в близост до бензиностанция преди гр. Правец в посока гр. Варна. Има тръбно отклонение със спирателен кран, който към момента на проверката не подава вода и е видно, че от него отдавна не е подавана вода, както и че спирателният кран е затворен. От 2012 г. по това отклонение не се подава вода за промишлени нужди. Не е установено и наличие на байпасни връзки за нерегламентирано подаване на вода за територията на община Правец. Проверката показва, че вода се подава само за нуждите на населението и няма нерегламентирано изтичане от главния тръбопровод.
        Въпреки, че не е установено нерегламентирано изтичане на вода е взето решение да бъде затапен главния тръбопровод, веднага след последния водоползвател на територията на община Ботевград в посока град Правец. Целта е да няма съмнения в населението за нерегламентирано ползване на водни маси.
        “Напоителни системи” ЕАД целогодишно следи нивото на язовир „Бебреш“. Установен е завишен разход на вода от МВЕЦ „Бебреш” за периода 20.05 – 28.05.2019 и 18.06 -24.06.2019 г., за което тогава е извършена проверка от Дружеството. Служители на клон “София” са предприели незабавни действия за спиране изразходването на водни маси поради неспазване на разрешената от Басейнова дирекция „Дунавски район” кота. Към посочения период, разрешителното за водовземане, което е издадено от Министерство на околната среда и водите на дружеството, собственик на МВЕЦ „Бебреш” е за 18 003 600 куб. м. годишно. В него е определена кота на най-ниско работно водно ниво от 490,48 м., под която норма не е разрешено водовземане за нуждите на МВЕЦ-а. В периодите 20.05 – 28.05.2019 и 18.06 -24.06.2019 г. водното ниво на яз. „Бебреш” е било под определената минимална кота за водовземане, посочена в разрешителното от 490,48 м. По получена официална информация в “Напоителни системи” ЕАД от дружеството-собственик на МВЕЦ “Бебреш”, разходваната вода е била използвана за профилактика на машините и съоръженията му. За извършената проверка е уведомена Басейнова дирекция „Дунавски район” за предприемане на последващи действия от тяхна страна.

By admin / Новини / 0 Comments

Министерството на околната среда и водите ще даде начало на прилагането на дейности по създаването на новата Национална система за управление на водите на река Искър в реално време. Това ще бъде обявено на официална церемония, която ще се проведе на 10 декември 2019 г. от 10.00 часа в град Елин Пелин, в Конферентната зала на Общината, пл. „Независимост“ №1.

Проект №BG16M1OP002-4.002-0001: „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУБ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“, е пилотен. Той се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. и е на обща стойност 6 964 000.00 лв., като 5 919 400.00 лв. от тях са предоставени като Безвъзмездна финансова помощ от ЕС чрез Кохезионния фонд, а 1 044 600.00 лв. е национално съфинансиране.

Бенефициент по проекта е Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ, а срокът за реализацията му – средата на април 2022 г.

В официалната церемония по стартиране прилагането на дейностите по проекта ще участват: заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков, директорът на Дирекция „Управление на водите” в МОСВ Илияна Тодорова, членове на екипа по проекта и на консорциум ДЗЗД „Български поречия“ – определен за изпълнител по договор за изграждане на новата система, представители на асоциираните партньори – НИМХ, НЕК ЕАД, „Напоителни системи“ ЕАД, както и представители на общини и областни администрации, разположени по поречието на река Искър, където има значителен потенциален риск от наводнения.

За повече информация по подготовката, организацията,

провеждането и дневния ред на събитието, моля потърсете:

 

Татяна Василева, Управител;

„Мега Комюникейшън” ЕООД;

Тел.: 0887 51 22 70;

Тел./факс: 032/ 99 32 15

Email: office@megacommunication.net

 

 

Проект №BG16M1OP002-4.002-0001: „Създаване на Система за управление

на водите в басейна на река Искър (СУБ-БРИ) като първа фаза на

Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“

Проект №BG16M1OP002-4.002-0001: „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУБ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“ се изпълнява от Дирекция „Управление на водите“ на Министерството на околната среда и водите с асоциирани партньори: „Национална електрическа компания“ ЕАД, „Напоителни системи“ ЕАД и Национален институт по метеорология и хидрология.

Като заинтересовани страни по проекта са идентифицирани областните администрации на София-град, София-област и Враца, както и администрациите на 8 общини: Столична, Своге, Костинброд, Елин Пелин, Горна Малина, Сливница, Роман и Ботевград, които се намират по поречието на река Искър.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. и е на обща стойност 6 964 000.00 лв., от които 5 919 400.00 лв., предоставени като безвъзмездна финансова помощ от ЕС чрез Кохезионния фонд, а 1 044 600.00 лв. – национално съфинансиране.

Основната цел на проекта е: предотвратяване и управление на риска от наводнения и настъпване на неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда чрез централизираното събиране, обработване и анализ на информацията в реално време, което осигурява възможност за вземане на ефективни решения за управление и правилно разпределение на задачите между всички участници в процеса по управление, мониторинг на водите и стопанисване на водностопанските системи.

Изведени са и 2 специфични цели:

  1. намаляване на риска от наводнения в 4 района със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), попадащи в басейна на река Искър от общо 116 идентифицирани (РЗПРН) за цялата страна, чрез навременно подаване на необходимата информация за предприемане на адекватни навременни действия от страна на заинтересованите страни в случай на прогнозирано наводнение или недостиг на вода.
  2. Повишаване готовността на административните структури, участващи в управлението на водите за взаимосвързани действия – както превантивни, така и в случай на бедствия, както и информираността на населението в посочените райони и оттук – повишаване на степента на защита.

По проекта ще се изпълняват общо 14 дейности, от които 6 основни, свързани с изграждането и внедряването на Система за управление на водите в басейна на р. Искър:

  • Обзор, оценка и предложение за оптимизация на съществуващи системи;
  • Разработка на обща концепция за управлението на водите в реално време в Република България (Концепция за НСУВРВ);
  • Разработка на идеен проект за изграждане и внедряване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ – БРИ);
  • Разработка на технически проект за СУВ – БРИ;
  • Изграждане и внедряване на СУВ – БРИ;
  • Пилотна експлоатация и мониторинг на СУВ – БРИ;

Изпълнител на тези основни дейности по проекта е Консорциум ДЗЗД „Български поречия“.

Останалите дейности са насочени към извършване на екологична оценка, разработване на комуникационна стратегия за информиране на обществеността и популяризиране на системата, информация и публичност и управление на проекта.

 

Въз основа на изпълнената първа дейност – „Обзор, оценка и предложение за оптимизация на съществуващи системи“, вече е приета концепция, съдържаща основните принципи, на които следва да отговаря както СУВ – БРИ, така и структурата на бъдещата Национална система, функционален и географски обхват. Определената чрез концепцията рамка на Националната система за управление на водите в реално време е достатъчно условие за стартиране на Втората фаза от проекта.

 

Системата за управление на водите в река Искър, като част от Националната система за управление на водите в реално време, ще прогнозира в краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива вътрешните водни ресурси на страната, ще оценява риска от наводнения и засушаване и ще изпълнява функции, свързани с управлението на водите и защитата от вредното им въздействие, като дава възможност за вземане на своевременни решения и реакции, както от административни структури, така и от населението по региони. Основа за изграждането й ще е съществуващата в момента хидроложка информационна система за получаване на данни в реално време, която при доказана необходимост ще бъде оптимизирана и модернизирана.

 

Чрез изграждане на СУВ–БРИ ще се постигне повишаване готовността на административните структури за взаимосвързани действия и съответно повишаване на степента на защита на около 1 300 000 души население в посочените РЗПРН.

Срокът за приключване на проекта „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУБ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“ е 14 април 2022 г.

By admin / Новини / 0 Comments

Във връзка с твърдение за неспазване изискванията на график, утвърден от Министерство на околната среда и водите, за осигуряване екологичния минимум заотводняване на река Въча, информираме, че „Напоителни системи“ ЕАД е осигурило необходимия воден обем. В периода на спиране на работа на ВЕЦ „Въча 1“ и ВЕЦ „Въча 2“, от 18 до 21 ноември, поради ремонтни дейности, Дружеството е изпълнило указанията на МОСВ за водоподаване от 5 куб. м. с режим на работа 18 ч. Според официална справка, издадена от Националния институт по метеорология и хидрология, среднодневните осигурени водни количества, са били следните: 18 ноември – 7,104 куб. м/сек., 19 ноември – 6,567 куб. м/сек., 20 ноември -6,570 куб. м/сек, 21 ноември – 7,736 куб. м/сек.

Прилагаме официално писмо от Националния институт по метеорология и хидрология с данни за среднодневните и часовите водни количества за посочения период.

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Свали

By admin / Новини / 0 Comments

„Обучението в Хидротехническия факултет отразява динамичните промени във водния сектор и е отговор на социалните нужди на бизнеса, институциите и на пазара на труда. Факултетът е движеща сила за обмен на знания между науката и практиката, с което способства за подготовката на висококвалифицирани съвременни кадри“. Това каза изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева по време на честването на 70-годишнината от създаването на Факултета към Университета по архитектура, строителство и геодезия. Тя допълни, че „Напоителни системи” ЕАД е структура, създадена да осъществява функциите за регулиране на дейностите по напояване, отводняване, предпазване от заливане, защита от вредното въздействие на водите. „В тази дейност ние, наравно с всички вас, ежедневно решаваме проблемите, както с използването на водата, така и с предпазване от вредното й влияние. Във време на глобални климатични промени е важно наличието на опитни специалисти в областта на хидротехническите и хидромелиоративните съоръжения“, каза още Динева.

By admin / Новини / 0 Comments

Служителите на клон „Мизия” на „Напоителни системи” ЕАД ще участват в зарибяването на язовир „Дъбника“ с 60 000 еднолетни укрепнали рибки шаран, 3 500 рибки толстолоб и 13 500 рибки бял амур. Това ще се случи на 19 октомври от 12:30 часа. Зарибителната акция има за цел да подобри генофонда на язовира и да предпази по естествен начин заблатяването.
На събитието ще присъстват изпълнителният директор на Дружеството Снежина Динева, представители на Община Враца, членове на рибарски сдружения, както и любители на риболова.

By admin / Новини / 0 Comments

          400 000 петдневни личинки от четири вида риба бяха пуснати в яз. „Шумен“, който се стопанисва от “Напоителни системи” ЕАД. Служителите зарибиха с по 100 000 личинки шаран, бял толстолоб, пъстър толстолоб и амур. Зарибяването има за цел да подобри генофонда на водоема. В зависимост от условията на живот, за една година, личинките могат да наддадат от 500 гр. до килограм.

          Зарибителният материал предпазва по естествен начин водите на язовира от заблатяване.

   

By admin / Новини / 0 Comments

Отговорност и предизвикателство за „Напоителни системи“ ЕАД е да стопанисва един от най-големите язовири в страната. Това каза изпълнителният директор на  Дружеството Снежина Динева по време на честването на 50-годишния юбилей от пускането в експлоатация на яз. „Жребчево“. „Благодаря на хората, участвали в строежа и стопанисването на язовира, на целия екип на Напоителни системи, на всички ангажирани институции и най-вече на Министерство на земеделието, храните и горите за отговорното отношение и подкрепата в ежедневната ни работа“, каза Снежина Динева.

Всички присъстващи получиха книжка „Вдъхновението Жребчево“, която е издадена по случай годишнината. Тя събира факти и истории за региона, за построяването на язовира, разказва история. забулена в легенди, която започва през 15 век. За да остане за поколенията, книгата ще бъде подарена в няколко екземпляра на библиотеки в региона, както и на Националната библиотека.

По време на събитието бяха раздадени плакети и грамоти на бивши и настоящи служители на „Напоителни системи” в различни категории.

На събитието присъстваха заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев, председателят на Комисията по земеделие и храни Мария Белова, областният управител на Сливен Чавдар Божурски, народният представител Галя Захариева, кметове, настоящи и бивши служители на Дружеството, както и земеделски производители.

By admin / Новини / 0 Comments

                      Във връзка с метеорологичната обстановка и очакваните обилни валежи от дъжд , служителите от всички клонове на “Напоителни системи “ЕАД извършват постоянен контрол и наблюдение на язовирните съоръжения , корекции на реки и предпазни диги , стопанисвани от Дружеството . На този етап язовирите разполагат с необходимите свободни обеми за поемане на водни маси и се спазват определените контролни обеми .Коритата на големите реки са почистени и проводими.

                      Предприети са всички възможни действия с цел превенция от наводнения , като е осигурено и денонощно наблюдение на обектите.