ЗОП-2018-0005/ Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет:  „Доставка на резервни части и извънгаранционно обслужване на моторните превозни средства, собственост на централно управление и клоновете на „Напоителни системи” ЕАД с 15 обособени позиции“

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП