Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „София“, град София, за срок от 10 /десет/ години: Язовир „Алино”.

20/01/2023

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Средна Тунджа“, град Сливен, за срок от 3 /три/ години: Изравнител „Герен дере”с идентификатор 27382.38.7, с площ 205825кв.м., находящ се в м. Илника, гр. Елхово, общ. Елхово, обл. Ямбол, с предназначение: за рибарник.

17/01/2023

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Черно Море“, град Варна, за срок от 3 /три/ години: 2 000 кв.м., част от ПИ с идентификатор 18160.41.35, целият с площ 16695 кв. м, представляващ прилежащ терен на ПС „Македонка 57”, находящ в землището на с. Гурково, общ. Балчик, обл. Добрич, с предназначение: за стопански цели.

17/01/2023

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Черно Море“, град Варна, за срок от 3 /три/ години: Помещение с площ 33 кв. м на партерния етаж в Административна сграда /цялата с площ 372 кв. м/, находяща се в землището на с. Цонево, кв. 38, УПИ VII, община Дългопол, област Варна, с предназначение: за стопански цели.

17/01/2023

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Черно Море“, град Варна, за срок от 3 /три/ години: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1503.597.3.38, с, с площ 17,23кв.м., находящ се на ет. 7 в Адм. Сграда – Варна, с адрес: гр. Варна, бул. „Хр. Ботев” №10, с предназначение: за склад.

17/01/2023

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Черно Море“, град Варна, за срок от 3 /три/ години: Поземлен имот с идентификатор 10032.10.60, с площ 1583 кв. м и сграда със застроена площ 79 кв.м., представляващи съответно прилежащ терен на Помпена станция /ПС/ „Ваклино” и сграда на ПС „Ваклино”, находящи в землището на с. Ваклино, общ. Шабла, обл. Добрич, с предназначение: за стопански цели.

17/01/2023

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Бургас“, град Бургас, за срок от 3 /три/ години: Трафопост към ПС Ахелой 2, находящ се в п.и. №000392, с идентификатор 02810.11.114 с площ 4500кв.м., представляващ ел. съоръжение в помпена станция „Ахелой 2”, с предназначение: като помещение.

17/01/2023

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Бургас“, град Бургас, за срок от 3 /три/ години: Монолитни сгради – 3 бр. свинарници, със ЗП, рес. 142,22кв.м., 168,79кв.м., 134,54кв.м., находящи се в п.и.с идентификатор 73571.28.24, с площ 4072кв.м., в землището на с. Тънково, общ. Несебър, обл. Бургас, с предназначение: за свинарници.

17/01/2023

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Среден Дунав“, град Плевен, за срок от 3 /три/ години: „Дворно място на ПС „Пелово 2”, с площ 2402 кв. м, находящо се гр. Искър, Община. Искър, Област Плевен, с предназначение за отдаването му под наем: инсталиране и използване на телекомуникационни съоръжения и оборудване.

11/01/2023

„Напоителни системи“ ЕАД обявява свободна позиция за длъжността „Домакин“, срок за подаване на документи - 16.01.2023 г. включително.

10/01/2023
ОЩЕ НОВИНИ

Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2020г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.