Съгласно решение №1.1 на съвета на директорите на "Напоителни системи" ЕАД, описано в Протокол № 42 от заседание на 04.10.2022г., са утвърдени нови "Методически указания за определяне цената на услугата "доставка на вода за енергодобив".

29/11/2022

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Среден Дунав“, град Плевен, за срок от 10 /десет/ години: Язовир "КРАМОЛИН" с площ общо от 234 625 м2, съгласно документ за собственост, а съгласно скици №№ 15-985503-22.10.2020 г. и 15-985514-22.10.2020 г. от 234 608 м2, в която влизат следните недвижими имоти, а именно: Поземлен имот с идентификатор 39431.108.247 по КК и КР на село Крамолин, община Севлиево, одобрени със заповед РД-18-758/24.11.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, номер по предходен план: 000247, находящ се в землището на с. Крамолин, местност БРАТАВИЦА, общ. Севлиево, обл. Габрово, с площ 218 694 /двеста и осемнадесет хиляди шестстотин деветдесет и четири/ м2, трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: язовир; Поземлен имот с идентификатор 39431.119.280 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Крамолин, одобрени със заповед РД-18-758/24.11.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с номер по предходен план: 000280, находящ се в землището на с. Крамолин, местност БРЕТЯНОВ КАТ общ. Севлиево, обл. Габрово, с площ 15 914 /петнадесет хиляди деветстотин и четиринадесет/ м2; трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, съгласно Наредба №37/10.11.2008г. по чл.3 от ЗРА.

24/11/2022

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Мизия“, град Враца, за срок от 10 /десет/ години: Язовир "Острог", представляващ поземлен имот с идентификатор 44745.7.105 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД -18-1629/19.09.2018 г. на ИД на АГКК, находящ се в землището на с. Лютиброд, общ. Мездра, област Враца, с площ 59 565 кв.м, местност ОСТРОГ, трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: ЯЗОВИР, с предназначение за отдаването му под наем, съгласно Наредба №37/10.11.2008 г. по чл.3 от ЗРА.

22/11/2022

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Мизия“, град Враца, за срок от 3 /три/ години: Самостоятелни стаи: Офис №№1, 5 и 6 с обща площ 75,48 кв.м., разположени на втори етаж, представляващи част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 48489.8.353.1.2 в гр.Монтана, ул."Генерал Столетов" №1 в п.и. с идентификатор 48489.8.353, с предназначение: за офис.

18/11/2022

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „София“, град София, за срок от 10 /десет/ години: промишлена сграда, на 1 етаж, със застроена площ от 226 кв.м. с предназначение на наема: за търговска дейност.

27/10/2022

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обекти, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД -  клон „Черно море“, град Варна, за срок от 3 /три/ години.

13/10/2022

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Хасково“, град Хасково, за срок от 3 /три/ години: Самостоятелен обект в сграда с инв. №ХС 004934 – жилище, апартамент, представляващ имот с площ 62.74кв.м., състоящ се от две си и кухня, с предназначение за отдаването му под наем: за жилищни нужди.

05/10/2022

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Хасково“, град Хасково, за срок от 3 /три/ години: Язовир "Даскалово 1" с площ 52,910 дка, за аквакултури.

04/10/2022

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Мизия“, град Враца, за срок от 3 /три/ години: Гараж с площ 30кв.м.

04/10/2022

Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обект, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД - клон „Мизия“, град Враца, за срок от 3 /три/ години: Склад от 15.40 кв.м.

04/10/2022
ОЩЕ НОВИНИ

Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2020г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.