АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

maps
е акционерно дружество с предмет на дейност

 • стопанисване, експлоатация, ремонт, поддържане, разширяване, инвестиране, проучване и проектиране; научно-изследователска, развойна и инженерингова дейност за комплексно използване на хидромелиоративния фонд;
 • доставка и продажба на вода за напояване и промишлено водоснабдяване, мелиоративно и селскостопанско строителство;
 • търговия в страната и чужбина;
 • производство и търговия със селскостопанска продукция, дървен материал, ел. енергия, риба и рибни продукти;
 • извършване на специализирани работи и услуги в сферата на хидромелиорациите и строителството;
 • отдаване под наем на хидротехнически съоръжения и сгради;
 • обучение, квалификация и преквалификация на кадри за хидромелиоративното строителство;
 • почивно дело, туризъм, ресторантьорство и хотелиерство.

Дружеството има 14 регионални представителства в страната със статут на клонове. Те извършват доставка на вода за напояване, промишлено и питейно водоснабдяване, отводняване и предпазване от заливане на земеделски земи, промишлени обекти, населени места и др. Поделенията в страна предлагат:

 • Специализирани административни и консултантски услуги;
 • Проектантски, строителни, авторемонтни, дърводелски услуги и др.;
 • Услуги със строителна и селскостопанска механизация;
 • Инертни материали, бетонови смеси и изделия;
 • Почивка на български и чуждестранни граждани в Спортно-туристически комплекс „Жребчево“ и почивен дом „Здравец“.

Дружеството разполага с висококвалифицирани специалисти, които могат да консултират фермери, земеделски стопани и фирми по интересуващите ги въпроси в областта на мелиорациите, хидромелиоративното и хидротехническото строителство и експлоатация на напоителни и отводнителни системи и корекции на реки.

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД поддържа и експлоатира държавния хидромелиоративен фонд за улавяне, съхранение, разпределение и реализация на вода за напояване на земеделски култури, като с част от стопанисваните съоръжения доставя вода за промишлени нужди в т.ч. условно чисти води за ВиК оператори.

Изградени са 236 напоителни системи и голям брой напоителни полета, които обхващат общо 7 406 хил. дка. Те се обслужват основно от:

 • Комплексни напоителни язовири – 168 бр. с общ завирен обем 3.1 млрд. м3;
 • Напоителни помпени станции – 188 бр.;
 • Напорни тръбопроводи – 2 238 км;
 • Деривационни канали – 530 км;
 • Открита канална мрежа – 5 441 км в т.ч. 75% облицовани;
 • Закрита тръбна мрежа – 9 269 км;
 • Водохващания – 420 бр. в т.ч. 243 бр. масивни;
 • Изравнители – 612 бр. в т.ч. 503 бр. облицовани.

Чрез тези съоръжения дружеството е в състояние да осигури с вода 5 376 хил. дка. годни за напояване площи, в т.ч. на 2 474 хил. дка. водата се доставя по гравитачен път, на останалите 2 902 хил. дка. чрез помпени станции.

Дружеството стопанисва и съоръжения за предпазване от вредното влияние на водите, в т.ч. заливане на населени места, пътища, ж.п. линии, промишлени предприятия, земеделски земи и други важни от национален мащаб обекти.

Обектите с общонационално значение са представени основно от:

 • Предпазни диги на р. Дунав – 295 км;
 • Корекции на вътрешни реки – 3 240 км;
 • Предпазни диги – 385 km;
 • Ретензионни язовири – 14 бр.;
 • Отводнителни помпени станции – 90 бр.;
 • Отводнителни полета – 1 434 хил. дка. в т.ч. на 32 % от тях отводняването се осъществява помпено, а на останалите – гравитачно;
 • Главна канална мрежа – 2 334 км;
 • Събирателна канална мрежа -11 192 км;
 • Закрита дренажна мрежа – върху 356 хил. дка.

Изискванията за инженерна сигурност на съоръженията налагат научно обосновани методики за системен технически контрол, пълна и точна координация при поддържането, наблюденията, измерванията и действие при екстремални условия.

Структура + карта-11.html