Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на поливен сезон 2017г., ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

maps
е акционерно дружество с предмет на дейност

 • стопанисване, експлоатация, ремонт, поддържане, разширяване, инвестиране, проучване и проектиране; научно-изследователска, развойна и инженерингова дейност за комплексно използване на хидромелиоративния фонд;
 • доставка и продажба на вода за напояване и промишлено водоснабдяване, мелиоративно и селскостопанско строителство;
 • търговия в страната и чужбина;
 • производство и търговия със селскостопанска продукция, дървен материал, ел. енергия, риба и рибни продукти;
 • извършване на специализирани работи и услуги в сферата на хидромелиорациите и строителството;
 • отдаване под наем на хидротехнически съоръжения и сгради;
 • обучение, квалификация и преквалификация на кадри за хидромелиоративното строителство;
 • почивно дело, туризъм, ресторантьорство и хотелиерство.

Дружеството има 14 регионални представителства в страната със статут на клонове. Те извършват доставка на вода за напояване, промишлено и питейно водоснабдяване, отводняване и предпазване от заливане на земеделски земи, промишлени обекти, населени места и др. Поделенията в страна предлагат:

 • Специализирани административни и консултантски услуги;
 • Проектантски, строителни, авторемонтни, дърводелски услуги и др.;
 • Услуги със строителна и селскостопанска механизация;
 • Инертни материали, бетонови смеси и изделия;
 • Почивка на български и чуждестранни граждани в Спортно-туристически комплекс „Жребчево“ и почивен дом „Здравец“.

Дружеството разполага с висококвалифицирани специалисти, които могат да консултират фермери, земеделски стопани и фирми по интересуващите ги въпроси в областта на мелиорациите, хидромелиоративното и хидротехническото строителство и експлоатация на напоителни и отводнителни системи и корекции на реки.

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД поддържа и експлоатира държавния хидромелиоративен фонд за улавяне, съхранение, разпределение и реализация на вода за напояване на земеделски култури, като с част от стопанисваните съоръжения доставя вода за промишлени нужди в т.ч. условно чисти води за ВиК оператори.

Изградени са 236 напоителни системи и голям брой напоителни полета, които обхващат общо 7 406 хил. дка. Те се обслужват основно от:

 • Комплексни напоителни язовири – 168 бр. с общ завирен обем 3.1 млрд. м3;
 • Напоителни помпени станции – 188 бр.;
 • Напорни тръбопроводи – 2 238 км;
 • Деривационни канали – 530 км;
 • Открита канална мрежа – 5 441 км в т.ч. 75% облицовани;
 • Закрита тръбна мрежа – 9 269 км;
 • Водохващания – 420 бр. в т.ч. 243 бр. масивни;
 • Изравнители – 612 бр. в т.ч. 503 бр. облицовани.

Чрез тези съоръжения дружеството е в състояние да осигури с вода 5 376 хил. дка. годни за напояване площи, в т.ч. на 2 474 хил. дка. водата се доставя по гравитачен път, на останалите 2 902 хил. дка. чрез помпени станции.

Дружеството стопанисва и съоръжения за предпазване от вредното влияние на водите, в т.ч. заливане на населени места, пътища, ж.п. линии, промишлени предприятия, земеделски земи и други важни от национален мащаб обекти.

Обектите с общонационално значение са представени основно от:

 • Предпазни диги на р. Дунав – 295 км;
 • Корекции на вътрешни реки – 3 240 км;
 • Предпазни диги – 385 km;
 • Ретензионни язовири – 14 бр.;
 • Отводнителни помпени станции – 90 бр.;
 • Отводнителни полета – 1 434 хил. дка. в т.ч. на 32 % от тях отводняването се осъществява помпено, а на останалите – гравитачно;
 • Главна канална мрежа – 2 334 км;
 • Събирателна канална мрежа -11 192 км;
 • Закрита дренажна мрежа – върху 356 хил. дка.

Изискванията за инженерна сигурност на съоръженията налагат научно обосновани методики за системен технически контрол, пълна и точна координация при поддържането, наблюденията, измерванията и действие при екстремални условия.

Picture of Снежина Динева
изпълнителен директор

Снежина Динева

Picture of Атанас Кацарчев
председател на Съвета на директорите

Атанас Кацарчев

Picture of Антоанета Дръндова
член на съвета на директорите

Антоанета Дръндова

Picture of Валентин Славов
технически директор

Валентин Славов