Процедура: ЗОП-2019-0007/ Процедура за възлагане на обществена поръчка – открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на инертни материали за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД“ с 14 обособени позиции” 

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП