Процедура: ЗОП-2019-0012/ открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на тръби и фасонни части за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД“.

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП