Процедура: ЗОП-2020-0005/ „Избор на изпълнител за доставка на специализирана механизация за поддръжка на хидротехническата изправност на хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни системи” ЕАД по подмярка 4.3 "Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ по ПРСР 2014-2020 г., с 11 обособени позиции”

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП