Процедура: ЗОП-2020-0005/ „Избор на изпълнител за доставка на специализирана механизация за поддръжка на хидротехническата изправност на хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни системи” ЕАД по подмярка 4.3 "Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ по ПРСР 2014-2020 г., с 11 обособени позиции”

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Обявление за приключен договор - ОП 2-S

Обявление за приключен договор - ОП 3_S

Обявление за приключен договор - ОП 4_S

Обявление за приключен договор - ОП 5_S

Обявление за приключен договор - ОП 6_S

Обявление за приключен договор - ОП 8_S

Обявление за приключен договор - ОП 10_S
03.06.2022
На основание Заповед на Заместник - министър на земеделието и Ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 се прекратяват договори, сключени след провеждане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за доставка на специализирана механизация за поддръжка на хидротехническата изправност на хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни системи” ЕАД, по под мярка 4.3. „Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ по ПРСР 2014 – 2020, с 11 обособени позиции
23.05.2022
Придружително писмо ел

евромаркет1 ел

евромаркет2 ел

евромаркет3 ел

евросълюшънс1 ел

евросълюшънс2 ел

евросълюшънс3 ел

интеринструменти ел

23.05.2022
Обявление за възложена поръчка - 403.06.2021
Договор ОП 803.06.2021
Договор ОП 203.06.2021
Обявление за възложена поръчка - 315.03.2021
Обявление за възложена поръчка - 201.02.2021
Договор ОП 1001.02.2021
Договор ОП 601.02.2021
Договор ОП 501.02.2021
Договор ОП 401.02.2021
Договор ОП 301.02.2021
Обявление за възложена поръчка - 101.02.2021
Решение Прекратени ОП30.10.2020
Решение ОП 1030.10.2020
Решение ОП 830.10.2020
Решение ОП 630.10.2020
Решение ОП 530.10.2020
Решение ОП 430.10.2020
Решение ОП 330.10.2020
Решение ОП 230.10.2020
Доклад 30.10.2020
Проткол 330.10.2020
Проткол 230.10.2020
Съобщение01.09.2020
Протокол 122.06.2020
Образци на документи20.04.2020
Документация за участие20.04.2020
Решение и Обявление20.04.2020