Процедура: ЗОП-2020-0005/ „Избор на изпълнител за доставка на специализирана механизация за поддръжка на хидротехническата изправност на хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни системи” ЕАД по подмярка 4.3 "Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ по ПРСР 2014-2020 г., с 11 обособени позиции”

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП

Тип на Документа:Публикувано на:
Съобщение01.09.2020
Протокол 122.06.2020
Образци на документи20.04.2020
Документация за участие20.04.2020
Решение и Обявление20.04.2020