Процедура: ЗОП-2020-0008
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД и неговите клонове” с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на работно облекло по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”  и Обособена позиция № 2 „Доставка на лични предпазни средства”.

 

Вижте цялата информация за поръчката в АОП