By Александър Йорданов / Новини / 0 Comments

„Напоителни системи“ ще получат одобрение на допълнителни водни количества за напояване на земеделските площи

„Напоителни системи“ ще получат одобрение на допълнителни водни количества за напояване на земеделските площи от язовирите „Копринка“ и „Жребчево“. Това стана ясно по време на среща на заместник-министъра на земеделието и храните Иван Капитанов и изпълнителния директор на „Напоителни системи“ Снежина Динева с министъра на околната среда и водите Петър Димитров. Срещата се проведе в МОСВ по искане на МЗХ предвид кризисната ситуация с водата за напояване в някои райони на страната.

Заместник-министър Капитанов посочи, че заради проблема с водата, напрежението в сектора е голямо. „Трябва да намерим решение. Напояването е приоритетно за нас“, категоричен бе той.

Снежина Динева обясни, че съгласно разпоредбите на Закона на водите и Наредбата за ползване на повърхностни води, всеки месец до 26-то число от дружеството се подават заявки до МОСВ за ползване на вода от значимите комплексни язовири. Такава заявка, в срок, вече е подадена за месец юни. По време на срещата стана ясно, че от заявените водни маси от 26 язовира са редуцирани за общо 7 от тях. Тя поясни, че приоритетно първо водите се използват за питейно-битови нужди, , а след това за напояване, за енергетика и ВЕЦ-овете трябва да се съобразяват с графика за напояване на дружеството. „Растенията в момента са в началото на вегетативния си период и се нуждаят от вода за нормалното си развитие“,  каза още Динева.

Министър Димитров изрази разбиране на проблема и се ангажира да се преразгледат възможностите за осигуряване на вода от язовирите „Копринка“ и „Жребчево“ при отчитане на ниското ниво на запълване на язовирите.

На срещата се обсъди и очакваният резултат от рехабилитацията на напоителните канали, която стартира в началото на тази година. Основната цел на обновяването на съоръженията е ефективното използване на водните ресурси чрез въвеждането на нови и съвременни технологии. Те ще доведат до реално намаляване на загубите и консумацията на вода в селското стопанство. Снежина Динева даде за пример напоителния канал на територията на клон Шумен, който бе реновиран по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. „В момента със същото количество вода напояваме допълнително още  5400 дка земеделски площи“, каза тя. С изпълнението на 24-те проекта по подмярката се предвижда поливните площи в страната да се увеличат с минимум 200 000 дка, като потенциалната икономия на вода ще бъде поне 50%. В настоящия програмен период в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за инвестиции в хидромеиоративна инфраструктура е предвиден бюджет от 100 млн. евро, стана ясно още на срещата.

 

Източник: Министерство на земеделието и храните