Уважаеми граждани, Във връзка със стартирането на новия поливен сезон, ще се подава вода по всички напоителни канали. Вследствие на оттока ще се появи вода и в отводнителните канали. Във връзка с това, има опасност за живота и здравето на хората.

АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И КЪПАНЕТО ВЪВ ВОДОЕМИТЕ – язовири, изравнители, напоителни и отводнителни канали и други хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Документи:

Дата:

BG06RDNP001-4.016-0014-C02: Модернизация на деривационен канал към напоителна система "Каябаш", в землището на с. Градец, община Котел, област Сливен, „Напоителни системи” ЕАД - клон „Бургас”

08.02.2024г.

BG06RDNP001-4.016-0016-C02: Реконструкция и модернизация на главен напоителен канал М-2 и канал Р-12 към напоителна система "Рабиша" в землището на с. Толовица, с. Макреш, с. Шишманово, община Макреш, област Видин, „Напоителни системи” ЕАД - клон „Видин”

08.02.2024г.

BG06RDNP001-4.016-0019-C02: Реконструкция и модернизация на дюкер "Видбол" към напоителна система "Рабиша" в землището на с. Толовица, с. Макреш, с. Шишманово, община Макреш, област Видин - Напоителни системи ЕАД - клон Видин

08.02.2024г.

BG06RDNP001-4.016-0002-C02: Реконструкция и модернизация на четири участъка от канал М1 ГВНС от напоителна система „Голяма Витска” в землищата на с. Дерманци и с. Ъглен, община Луковит, област Ловеч, „Напоителни системи” ЕАД - клон „Среден Дунав”

08.02.2024г.

BG06RDNP001-4.016-0003-C02: Реконструкция и модернизация на участък от канал М1 ГВНС от км 42+730 до км 44+750 от Напоителна система „Голяма Витска” в землището на с. Садовец, община Долни Дъбник, област Плевен, „Напоителни системи” ЕАД - клон „Среден Дунав”

08.02.2024г.

BG06RDNP001-4.016-0007-C02: Рехабилитация на магистрален канал М-1 в участъка от с. Гавраилово до с.Тополчане, „Напоителни системи” ЕАД - клон "Средна Тунджа"

08.02.2024г.

BG06RDNP001-4.016-0001-C02: Рехабилитация на пет участъка от магистрален канал М 1-3 и ремонт на помпена станция "Червенаково 1" от напоителна система „Средна Тунджа”, „Напоителни системи” ЕАД - клон „Средна Тунджа”

08.02.2024г.

BG06RDNP001-4.016-0018-C02: Реконструкция на главен тръбопровод 81-ГЛ-ТР-1 от участък „Кортен“, към НП „КОРТЕН КАРАНОВО“ от НС „СРЕДНА ТУНДЖА“, „Напоителни системи” ЕАД - клон "Средна Тунджа"

08.02.2024г.

BG06RDNP001-4.016-0006-C02: Реконструкция на ГРК „Черногорово“ от км. 1+634 до км.4+878 от напоителна система ”Тополница”, община Пазарджик , област Пазарджик, „Напоителни системи” ЕАД - клон „Тополница”

08.02.2024г.

BG06RDNP001-4.016-0005-C02: Реконструкция на хидротехническо съоръжение от напоителна система „Алеко Пазарджик”, „Напоителни системи” ЕАД - клон „Тополница”

08.02.2024г.

BG06RDNP001-4.016-0004-C02: Реконструкция на мост-канал и дюкер под р. Луда Яна, община Пазарджик, област Пазарджик, „Напоителни системи” ЕАД - клон „Тополница”

08.02.2024г.

BG06RDNP001-4.016-0010-C02: Реконструкция на необлицовани участъци от магистрален канал М-1 от напоителна система „Тракиец” и рехабилитация на водовземни съоръжения, „Напоителни системи” ЕАД - клон „Хасково”

08.02.2024г.

BG06RDNP001-4.016-0013-C03: Реконструкция на изравнител ПС ”Велково 82”, землище с. Селце, община Каварна, област Добрич, „Напоителни системи” ЕАД - клон „Черно море”

08.02.2024г.

BG06RDNP001-4.016-0015-C02: Реконструкция на участъци от главен напоителен канал М-1 от НС "Виница”, "Напоителни системи" ЕАД - клон Шумен”

08.02.2024г.

BG06RDNP001-4.016-0011-C02: "Реконструкция на ГНК "Алеко Потока", участък от км 1+216 до км 6+415,60 в землището на гр. Съединение, община Съединение, област Пловдив - "Напоителни системи" ЕАД - клон „Марица”

08.02.2024г.

BG06RDNP001-4.016-0009-C02: Реконструкция на дюкер "Кърджалъка" находящ се в община Попово, „Напоителни системи” ЕАД - клон „Долен Дунав”

08.02.2024г.

BG06RDNP001-4.016-0008-C02: Реконструкция на дюкер "Попово", находящ се в община Попово, „Напоителни системи” ЕАД - клон „Долен Дунав”

08.02.2024г.

BG06RDNP001-4.016-0020-C02: Реконструкция на Главен тръбопровод № 6, в землището на с. Блатино и с. Пиперево, община Дупница, „Напоителни системи” ЕАД - клон „Струма Места”

08.02.2024г.

BG06RDNP001-4.016-0021-C02: Реконструкция на участък от Дюкер № 4 в землището на с. Голямо село, община Бобов дол, „Напоителни системи” ЕАД - клон „Струма Места”

08.02.2024г.

BG06RDNP001-4.016-0012-C02: Реконструкция на ГНК М-1, община Стара Загора, „Напоителни системи” ЕАД - клон „Горна Тунджа”

08.02.2024г.

BG06RDNP001-4.016-0017-C02: Реконструкция на магистрален канал М0 от напоителна система „Бяла Слатина", община Червен бряг, област Плевен, "Напоителни системи" ЕАД - клон „Мизия”

08.02.2024г.

BG06RDNP001-4.016-0023-C02: Рехабилитация на ГНК на НС – Бяла Слатина от км 7+066 до км 9 + 362, землище на с. Горник , общ. Червен бряг, обл. Плевен, "Напоителни системи" ЕАД - клон Мизия

08.02.2024г.

BG06RDNP001-4.016-0024-C02: „НС” Ихтиман”, Магистрален напоителен канал М-1 – ремонт на облицовка и съоръжения в участък от хкм 0+00 до хкм 49+43, землище с.Веринско, Община Ихтиман, Софийска област”, „Напоителни системи ЕАД – София-клон”

08.02.2024г.

BG06RDNP001-4.016-0025-C02: НС ”Ихтиман”, Магистрален напоителен канал М-2 – ремонт на облицовка и съоръжения в участък от хкм 0+00 до хкм 76+98, землища с.Веринско, с.Живково, с.Боерица, с.Полянци, Община Ихтиман, Софийска област, “Напоителни системи" ЕАД – София-клон

08.02.2024г.