By "Напоителни системи" ЕАД / Новини / 0 Comments

Във връзка с публикация относно недостиг на вода за напояване в района на с. Копривлен

Във връзка с публикация относно недостиг на вода за напояване в района на с. Копривлен, дължащ се на работата на ВЕЦ- Топлика, уведомяваме, че обектът няма отношение към реда и начина, по който се осъществява напояването.
С хидротехническите съоръжения на „Напоителни системи“ работят единствено специалисти от Дружеството. Те координират процеса по разпределение на водата, съгласно подадени заявки за напояване, сключени договори със земеделски производители, както и месечен график, определен от МОСВ. Водата се използва приоритетно за напояване по време на поливен сезон след подавани заявки и сключване на договор с желаещ водоползвател.
Към момента в клон „Струма – Места“ за района на с. Копривлен няма подадени заявки за доставка на вода за напояване.