By Александър Йорданов / Новини / 0 Comments

 

Служители на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Шумен извършиха зарибяване на язовир Шумен с 200 000 личинки амур и 200 000 личинки толстолоб.

Зарибителният материал е произведен в Селскостопанската академия към Института по рибарство и аквакултури, гр. Пловдив.

„Инициативата има за цел да се подобри популацията, да се обогати разнообразието на рибния ресурс, както и да се предпази язовирът от заблатяване“, заяви управителят на клон Шумен Стоян Владимиров.

By Александър Йорданов / Новини / 0 Comments

Служители на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Пловдив зарибиха Гребния канал в града. Общото количество е 600 кг риба, от която 500 кг са толстолоб и 100 кг бял амур. Инициативата има за цел съоржението да се поддържа с чист фитопланктон и да се предпази по естествен начин от заблатяване.

На зарибяването присъстваха управителят на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Пловдив инж. Костадин Чолаков и представители на Община Пловдив.

By Александър Йорданов / Новини / 0 Comments

Уважаеми колеги, днес е нашият професионален празник. Ден, който посрещаме с гордост и удовлетворение.

Положихме много усилия, преодоляхме много трудности, но успяваме да отговорим на очакванията на обществото за дейност, гарантираща сигурност, ефективност и устойчиво развитие в управлението на водите.

„Напоителни системи“ ЕАД като дружество, чиято дейност е свързана тясно със земеделието полага сериозни усилия за да осигури максимална възможност за използване на воден ресурс. За да отговорим на все по-високите очаквания на потребителите ни, по подмярка 4.3 вече се извършва рехабилитация на 24 основни съоръжения за напояване, които не са били ремонтирани от създаването им. 

И работата ни ще продължи в унисон с предизвикателствата, пред които сме изправени от гледна точна на климатичните промени.

Всички знаем, че водата е извор на живот, без нея природата не може да съществува.

Въпреки, че страната ни е богата на язовири и естествени водоеми не трябва да забравяме, че водата е ограничен ресурс, който трябва да използваме разумно. 

Уважаеми колеги, честит професионален празник! Убедена съм, че и занапред ще запазим усърдието, работоспособността и всеотдайността в нашата работа!

Желая Ви здраве, щастие, благополучие, лични и професионални успехи!

22.03.2024 г.                                  

С уважение, 

Снежина Динева

Изпълнителен директор

„Напоителни системи” ЕАД

By Александър Йорданов / Новини / 0 Comments

Спазвайки РЕГЛАМЕНТ 2015/1428 на КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ на ЕС за насърчаване употребата на по-икономичното LED /светодиодно/ осветление с цел намаляване на електропотреблението, както и програмата за превенция и защита на язовирните стени и прилежащите технически съоръжения от зловредни действия в съответствие с изискванията на ДАМТН Главна дирекция “Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” – ГД НЯСС, се започна процедура за поетапно възстановяване и подмяна на съществуващите енергоемки осветителни уредби с нови енергоспестяващи LED /светодиодни/ технологии.

Явовир „ДОМЛЯН“ клон МАРИЦА

By Александър Йорданов / Новини / 0 Comments

 

Спазвайки РЕГЛАМЕНТ 2015/1428 на КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ на ЕС за насърчаване употребата на по-икономичното LED /светодиодно/ осветление с цел намаляване на електропотреблението, както и програмата за превенция и защита на язовирните стени и прилежащите технически съоръжения от зловредни действия в съответствие с изискванията на ДАМТН Главна дирекция “Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” – ГД НЯСС, се започна процедура за поетапно възстановяване и подмяна на съществуващите енергоемки осветителни уредби с нови енергоспестяващи LED /светодиодни/ технологии.

 

Явовир „ПАНЧАРЕВО“

By Александър Йорданов / Новини / 0 Comments

Площта за напояване на територията на област Хасково ще бъде увеличена до 39 070 дка. Това ще стане възможно с предстоящата реконструкция на необлицовани участъци на основен напоителен магистрален канал и съоръжения с водоизточник язовир „Тракиец“. Към момента на подготовката на проекта коефициентът на полезно действие /КПД/ на участъка от канала е бил малко над 40% и чрез него е транспортирана вода до общо 1 499 дка. Очаква се след обновяването на канала КПД да достигне до 55%.

Определеният финансов ресурс за ремонтните дейности е 6 713 049 лева без ДДС и той се осигурява по мярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитите на селските райони 2014-2020 г.

С реконструкцията се цели намаляване загубите на вода и подобряване на проводимостта на канала, който е с дължина 47,515 км. Ще се подават по-големи водни количества и съответно ще има увеличаване на поливните площи, както и ще се постигне предотвратяване от наводняване на прилежащи земеделски земи. Водоразпределението и експлоатацията на канала също ще бъдат подобрени, като ще се създадат условия и за по-лесно почистване.

Източник: Министерство на земеделисто и храните

By Александър Йорданов / Новини / 0 Comments

Обект №  4.016-0011, ИСУН 2020

„Напоителни системи“ ЕАД –  клон „Марица”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          „Алеко Потока“ е главен напоителен канал, въведен в редовна експлоатация през 1964г. Проектът предвижда модернизация и рехабилитация на 5,1996 километров участък, който е в землището на гр. Съединение,  обл. Пловдив. Обектът е част от напоителна система “Тополница”. Реконструкцията му ще осигури безаварийната работа на канала и възстановяване на проектната му проводимост. Към момента на подготовката на проекта, коефициентът на полезно действие (КПД) на участъка от канала е бил 48,7% и чрез него е транспортирана вода до 13 469 дка.

След реализиране на инвестицията ще бъде възможно водообезпечаване за напояване на допълнителни 16 470 дка и ще се повишаване КПД с 29,56%, до близо 78,26%. По този начин ще се  постигне потенциална икономия на вода от близо 20 млн. кубични метра на година.

Общата стойност на одобрения размер на инвестицията възлиза на 6 848 326,15 лв. без ДДС.

 

Източник: Министерство на земеделисто и храните

By Александър Йорданов / Новини / 0 Comments

 

Възстановяването на напояването в България е приоритет на Министерството на земеделието и храните. Това заяви министърът на земеделието и храните Кирил Вътев по време на първия Консултативен съвет по хидромелиорации и поливно земеделие днес в МЗХ. В заседанието участваха заместник-министърът на земеделието и храните Георги Тошев и изпълнителният директор на „Напоителни системи“ Снежина Динева.

Поземлените отношения и хидромелиорациите са базата, на която се развива земеделието. В миналото сме имали най-добрата напоителна система на най-високо световно ниво, посочи министър Вътев.

Той информира още, че екипът на МЗХ е в диалог с представители на Министерството на околната среда и водите и се работи за облекчаване на сегашния разрешителен режим за използване на сондажи от страна на земеделските производители.

Министър Вътев съобщи, че вече са открити 10 строителни площадки от общо 24 проекта на „Напоителни системи“ за възстановяване на поливните съоръжения. Проектите са финансирани по мярка 4.3 “Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство” от ПРСР 2014-2020 г.

Министърът каза също, че предстои в министерството да бъде създадена дирекция „Хидромелиорации“.

Заместник-министър Тошев заяви, че процесите по възстановяване на напояването ще бъдат дълготрайни с положителни последици за българското земеделие.

„Поздравявам министерството, че тръгна по пътя на разговора относно напояването в България“, заяви председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов.

Браншовите организации предложиха да участват активно в бъдещия дебат за цената на водата за напояване.

Участниците в Консултативния съвет обсъдиха още възможностите за развитие на инфраструктурата чрез концесии и публично-частни партньорства.

Изпълнителният директор на „Напоителни системи“ Снежина Динева посочи, че за първи път в историята на напояването се организира този съвет и се обръща сериозно внимание на напояването. „Това е абсолютно необходимо, ако искаме да имаме устойчиво и конкурентоспособно земеделие”, каза Динева. Тя допълни, че е важно да се инвестира не само в съоръженията за напояване, а и в инфраструктурата за предпазване от вредното въздействие на водите.

Председателят на Национален съюз на водоползвателите Руси Николов заяви, че създаденият Консултативен съвет е изключително продуктивен формат, който демонстрира амбицията на МЗХ да намери цялостно решение на проблемите, свързани с поливното земеделие. „Започва се от развитието на научния потенциал, минава се през целеви инвестиции в хидромелиоративни съоръжения, предвижда се осигуряването на вода за напояване на цена, субсидирана от държавата като услуга от общ икономически интерес, създаването на условия за сдружаване на земеделските производители и възможността да планират единно своите селскостопански дейности”, коментира Николов.

В състава на Консултативния съвет са включени и представители на Българска аграрна камара, Българска асоциация на собствениците на земеделска земя, Национална асоциация на картофопроизводителите, Българска оризова асоциация, Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните, Браншова камара „Плодове и зеленчуци“, Българска асоциация Биопродукти, Асоциация на земеделските производители в България.

 

Източник: Министерство на земеделисто и храните

By Александър Йорданов / Новини / 0 Comments

Успяхме след толкова години да направим нещо, което реално ще увеличи достъпа до вода за напояване за земеделските стопани. Това съобщи министърът на земеделието и храните Кирил Вътев, който направи първа копка на два канала на Напоителни системи край гр. Ихтиман. Той уточни, че двата обекта са първите от всичките одобрени 24 проекта, които са финансирани по мярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от ПРСР 2014-2020 г.
“Завършването на всички проекти трябва да се случи през 2025 година. Надяваме се с цялата организация, която е създадена със строителния надзор, с всичкия контрол, който е подготвен, да имаме една качествена рехабилитация, така че да се увеличи капацитетът на каналите”, изтъкна министър Кирил Вътев. Той отбеляза, че чрез двата канала в Община Ихтиман ще се доставят водни маси от язовир Бакър дере за напояване на картофени насаждения.
“Интересът от земеделските производители е огромен, но големият проблем е в разрешителния режим за ползване на вода за напояване”, посочи министър Вътев. Той каза още, че екипът на Министерството работи усилено заедно с Министерство на околната среда и водите и четирите Басейнови дирекции, които контролират този режим. “Вярвам, че в много скоро време ще имаме споразумение и с тях, защото нашата цел е не да имаме разрешителен режим, а да съществува задължителен режим за доставка на вода за напояване за земеделските производители”, заяви министър Вътев. Той добави, че към момента общо за страната се напояват само 0,7 % от всички земеделски площи, но с реализацията на проектите на Напоителни системи, ще се облекчи достъпът до вода за земеделците. Министър Вътев бе категоричен, че там, където няма достъп до водоизточник е редно да има сондажи. ” Трябва да се уредят необходимите правила и те да бъдат спазвани от земеделските стопани”, каза още той.
Министър Вътев съобщи още, че предстои до дни да бъде създаден и Консултативен съвет по хидромелиорации, който ще изработи точни и ясни правила. “Нашето желание е наистина да нямаме повече земеделие без напояване”, изтъкна министър Кирил Вътев.
Изпълнителният директор на Напоителни системи Снежина Динева съобщи, че към момента в района се напояват 4 300 дка. Тя допълни, че след рехабилитацията на двата канала ще има възможност да се захранват с вода общо 31 хиляди дка. „В следващия програмен период по Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони 2023-2027 г., се предвижда и деривация, за да гарантираме и водата, която ще потече по каналите, които сега рехабилитираме.
На събитието присъстваха заместник-министърът на земеделието и храните Георги Тошев и кметът на Община Ихтиман Калоян Илиев.

Източник: Министерство на земеделисто и храните