By admin / Новини / 0 Comments

Министерството на околната среда и водите ще даде начало на прилагането на дейности по създаването на новата Национална система за управление на водите на река Искър в реално време. Това ще бъде обявено на официална церемония, която ще се проведе на 10 декември 2019 г. от 10.00 часа в град Елин Пелин, в Конферентната зала на Общината, пл. „Независимост“ №1.

Проект №BG16M1OP002-4.002-0001: „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУБ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“, е пилотен. Той се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. и е на обща стойност 6 964 000.00 лв., като 5 919 400.00 лв. от тях са предоставени като Безвъзмездна финансова помощ от ЕС чрез Кохезионния фонд, а 1 044 600.00 лв. е национално съфинансиране.

Бенефициент по проекта е Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ, а срокът за реализацията му – средата на април 2022 г.

В официалната церемония по стартиране прилагането на дейностите по проекта ще участват: заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков, директорът на Дирекция „Управление на водите” в МОСВ Илияна Тодорова, членове на екипа по проекта и на консорциум ДЗЗД „Български поречия“ – определен за изпълнител по договор за изграждане на новата система, представители на асоциираните партньори – НИМХ, НЕК ЕАД, „Напоителни системи“ ЕАД, както и представители на общини и областни администрации, разположени по поречието на река Искър, където има значителен потенциален риск от наводнения.

За повече информация по подготовката, организацията,

провеждането и дневния ред на събитието, моля потърсете:

 

Татяна Василева, Управител;

„Мега Комюникейшън” ЕООД;

Тел.: 0887 51 22 70;

Тел./факс: 032/ 99 32 15

Email: office@megacommunication.net

 

 

Проект №BG16M1OP002-4.002-0001: „Създаване на Система за управление

на водите в басейна на река Искър (СУБ-БРИ) като първа фаза на

Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“

Проект №BG16M1OP002-4.002-0001: „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУБ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“ се изпълнява от Дирекция „Управление на водите“ на Министерството на околната среда и водите с асоциирани партньори: „Национална електрическа компания“ ЕАД, „Напоителни системи“ ЕАД и Национален институт по метеорология и хидрология.

Като заинтересовани страни по проекта са идентифицирани областните администрации на София-град, София-област и Враца, както и администрациите на 8 общини: Столична, Своге, Костинброд, Елин Пелин, Горна Малина, Сливница, Роман и Ботевград, които се намират по поречието на река Искър.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. и е на обща стойност 6 964 000.00 лв., от които 5 919 400.00 лв., предоставени като безвъзмездна финансова помощ от ЕС чрез Кохезионния фонд, а 1 044 600.00 лв. – национално съфинансиране.

Основната цел на проекта е: предотвратяване и управление на риска от наводнения и настъпване на неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда чрез централизираното събиране, обработване и анализ на информацията в реално време, което осигурява възможност за вземане на ефективни решения за управление и правилно разпределение на задачите между всички участници в процеса по управление, мониторинг на водите и стопанисване на водностопанските системи.

Изведени са и 2 специфични цели:

  1. намаляване на риска от наводнения в 4 района със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), попадащи в басейна на река Искър от общо 116 идентифицирани (РЗПРН) за цялата страна, чрез навременно подаване на необходимата информация за предприемане на адекватни навременни действия от страна на заинтересованите страни в случай на прогнозирано наводнение или недостиг на вода.
  2. Повишаване готовността на административните структури, участващи в управлението на водите за взаимосвързани действия – както превантивни, така и в случай на бедствия, както и информираността на населението в посочените райони и оттук – повишаване на степента на защита.

По проекта ще се изпълняват общо 14 дейности, от които 6 основни, свързани с изграждането и внедряването на Система за управление на водите в басейна на р. Искър:

  • Обзор, оценка и предложение за оптимизация на съществуващи системи;
  • Разработка на обща концепция за управлението на водите в реално време в Република България (Концепция за НСУВРВ);
  • Разработка на идеен проект за изграждане и внедряване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ – БРИ);
  • Разработка на технически проект за СУВ – БРИ;
  • Изграждане и внедряване на СУВ – БРИ;
  • Пилотна експлоатация и мониторинг на СУВ – БРИ;

Изпълнител на тези основни дейности по проекта е Консорциум ДЗЗД „Български поречия“.

Останалите дейности са насочени към извършване на екологична оценка, разработване на комуникационна стратегия за информиране на обществеността и популяризиране на системата, информация и публичност и управление на проекта.

 

Въз основа на изпълнената първа дейност – „Обзор, оценка и предложение за оптимизация на съществуващи системи“, вече е приета концепция, съдържаща основните принципи, на които следва да отговаря както СУВ – БРИ, така и структурата на бъдещата Национална система, функционален и географски обхват. Определената чрез концепцията рамка на Националната система за управление на водите в реално време е достатъчно условие за стартиране на Втората фаза от проекта.

 

Системата за управление на водите в река Искър, като част от Националната система за управление на водите в реално време, ще прогнозира в краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива вътрешните водни ресурси на страната, ще оценява риска от наводнения и засушаване и ще изпълнява функции, свързани с управлението на водите и защитата от вредното им въздействие, като дава възможност за вземане на своевременни решения и реакции, както от административни структури, така и от населението по региони. Основа за изграждането й ще е съществуващата в момента хидроложка информационна система за получаване на данни в реално време, която при доказана необходимост ще бъде оптимизирана и модернизирана.

 

Чрез изграждане на СУВ–БРИ ще се постигне повишаване готовността на административните структури за взаимосвързани действия и съответно повишаване на степента на защита на около 1 300 000 души население в посочените РЗПРН.

Срокът за приключване на проекта „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУБ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“ е 14 април 2022 г.

By admin / Новини / 0 Comments

Във връзка с твърдение за неспазване изискванията на график, утвърден от Министерство на околната среда и водите, за осигуряване екологичния минимум заотводняване на река Въча, информираме, че „Напоителни системи“ ЕАД е осигурило необходимия воден обем. В периода на спиране на работа на ВЕЦ „Въча 1“ и ВЕЦ „Въча 2“, от 18 до 21 ноември, поради ремонтни дейности, Дружеството е изпълнило указанията на МОСВ за водоподаване от 5 куб. м. с режим на работа 18 ч. Според официална справка, издадена от Националния институт по метеорология и хидрология, среднодневните осигурени водни количества, са били следните: 18 ноември – 7,104 куб. м/сек., 19 ноември – 6,567 куб. м/сек., 20 ноември -6,570 куб. м/сек, 21 ноември – 7,736 куб. м/сек.

Прилагаме официално писмо от Националния институт по метеорология и хидрология с данни за среднодневните и часовите водни количества за посочения период.

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ

By admin / Новини / 0 Comments

„Обучението в Хидротехническия факултет отразява динамичните промени във водния сектор и е отговор на социалните нужди на бизнеса, институциите и на пазара на труда. Факултетът е движеща сила за обмен на знания между науката и практиката, с което способства за подготовката на висококвалифицирани съвременни кадри“. Това каза изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева по време на честването на 70-годишнината от създаването на Факултета към Университета по архитектура, строителство и геодезия. Тя допълни, че „Напоителни системи” ЕАД е структура, създадена да осъществява функциите за регулиране на дейностите по напояване, отводняване, предпазване от заливане, защита от вредното въздействие на водите. „В тази дейност ние, наравно с всички вас, ежедневно решаваме проблемите, както с използването на водата, така и с предпазване от вредното й влияние. Във време на глобални климатични промени е важно наличието на опитни специалисти в областта на хидротехническите и хидромелиоративните съоръжения“, каза още Динева.

By admin / Новини / 0 Comments

Служителите на клон „Мизия” на „Напоителни системи” ЕАД ще участват в зарибяването на язовир „Дъбника“ с 60 000 еднолетни укрепнали рибки шаран, 3 500 рибки толстолоб и 13 500 рибки бял амур. Това ще се случи на 19 октомври от 12:30 часа. Зарибителната акция има за цел да подобри генофонда на язовира и да предпази по естествен начин заблатяването.
На събитието ще присъстват изпълнителният директор на Дружеството Снежина Динева, представители на Община Враца, членове на рибарски сдружения, както и любители на риболова.

By admin / Новини / 0 Comments

          400 000 петдневни личинки от четири вида риба бяха пуснати в яз. „Шумен“, който се стопанисва от “Напоителни системи” ЕАД. Служителите зарибиха с по 100 000 личинки шаран, бял толстолоб, пъстър толстолоб и амур. Зарибяването има за цел да подобри генофонда на водоема. В зависимост от условията на живот, за една година, личинките могат да наддадат от 500 гр. до килограм.

          Зарибителният материал предпазва по естествен начин водите на язовира от заблатяване.

   

By admin / Новини / 0 Comments

Отговорност и предизвикателство за „Напоителни системи“ ЕАД е да стопанисва един от най-големите язовири в страната. Това каза изпълнителният директор на  Дружеството Снежина Динева по време на честването на 50-годишния юбилей от пускането в експлоатация на яз. „Жребчево“. „Благодаря на хората, участвали в строежа и стопанисването на язовира, на целия екип на Напоителни системи, на всички ангажирани институции и най-вече на Министерство на земеделието, храните и горите за отговорното отношение и подкрепата в ежедневната ни работа“, каза Снежина Динева.

Всички присъстващи получиха книжка „Вдъхновението Жребчево“, която е издадена по случай годишнината. Тя събира факти и истории за региона, за построяването на язовира, разказва история. забулена в легенди, която започва през 15 век. За да остане за поколенията, книгата ще бъде подарена в няколко екземпляра на библиотеки в региона, както и на Националната библиотека.

По време на събитието бяха раздадени плакети и грамоти на бивши и настоящи служители на „Напоителни системи” в различни категории.

На събитието присъстваха заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев, председателят на Комисията по земеделие и храни Мария Белова, областният управител на Сливен Чавдар Божурски, народният представител Галя Захариева, кметове, настоящи и бивши служители на Дружеството, както и земеделски производители.

By admin / Новини / 0 Comments

                      Във връзка с метеорологичната обстановка и очакваните обилни валежи от дъжд , служителите от всички клонове на “Напоителни системи “ЕАД извършват постоянен контрол и наблюдение на язовирните съоръжения , корекции на реки и предпазни диги , стопанисвани от Дружеството . На този етап язовирите разполагат с необходимите свободни обеми за поемане на водни маси и се спазват определените контролни обеми .Коритата на големите реки са почистени и проводими.

                      Предприети са всички възможни действия с цел превенция от наводнения , като е осигурено и денонощно наблюдение на обектите.

By admin / Новини / 0 Comments

                 На 1 юни ще бъде отбелязана 50-тата годишнина от пускането в експлоатация на язовир „Жребчево“, който е стопанисван от „Напоителни системи“ ЕАД.

                 По време на събитието ще бъдат раздадени плакети и грамоти на бивши и настоящи служители на „Напоителни системи” в различни категории. На всички присъстващи ще бъде раздадена книжка „Вдъхновението Жребчево“, която е издадена по случай годишнината.

Събитието ще се проведе от 11:00 ч. край язовирната стена.

By admin / Новини / 0 Comments

Язовирите на „Напоителни системи” имат над 40 % свободен обем

Служителите на Дружеството извършват наблюдение на обектите

Язовирите на „Напоителни системи” имат над 40 % свободен обем и са в готовност да поемат допълнителни водни количества. Във връзка с метеорологичната обстановка и очакванията за повишение на водните нива и валежи, на този етап няма възникнали аварийни и бедствени ситуации. Аварийните складове на клоновете на дружеството са оборудвани с необходимите материали.

Служители на всички клонове на Дружеството извършват ежедневен обход и наблюдение на обектите. При възникване на аварийни и бедствени ситуации има готовност за предприемане на съответните мерки и действия, съгласно аварийните планове за недопускане на бедствени ситуации.

Днес е констатирано минимално преливане на вода от р. Тимок през прореза на една от дигите в землището на гр. Брегово. Няма опасност от наводняване на града, тъй като той е защитен от вътрешна предпазна дига. На мястото е извършен оглед и са предприети мерки за преграждане на прореза. Извършва се постоянно наблюдение и при необходимост Дружеството има готовност да реагира незабавно.

By admin / Новини / 0 Comments

„Напоителни системи“ ЕАД гарантира ефективно и устойчиво развитие в управлението на водите“. Това каза изпълнителният директор на Дружеството Снежина Динева по повод отбелязване Световния ден на водата.
„За нас този ден е не само празник, но и момент, в който да покажем както значимостта на дружеството, така и отговорността на хората работещи в него, защото водата е красотата на природа, но тя е и стихия, и ако не сме разумни и отговорни, тази стихия ще ни покаже силата си”, допълни Динева.

Световния ден на водата бе отбелязан с редица празнични мероприятия във всички клонове на „Напоителни системи“ ЕАД. За поредна година бе организиран и конкурс с награди за детска рисунка на тема: „Водата е живот“, който премина при огромен интерес. В клоновете на дружеството бяха получени хиляди рисунки, плакати и фотографии. Участниците бяха разделени в две категории до 11 години и от 12 до 19 години. Тазгодишният конкурс организиран от дружеството бе отбелязан и в сайта на ООН worldwaterday.org. Официални гости на събитията по места бяха областни управители, кметове, както и представители на различни държавни институции.