By Александър Йорданов / Новини / 0 Comments

 

Спазвайки РЕГЛАМЕНТ 2015/1428 на КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ на ЕС за насърчаване употребата на по-икономичното LED /светодиодно/ осветление с цел намаляване на електропотреблението, както и програмата за превенция и защита на язовирните стени и прилежащите технически съоръжения от зловредни действия в съответствие с изискванията на ДАМТН Главна дирекция “Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” – ГД НЯСС, се започна процедура за поетапно възстановяване и подмяна на съществуващите енергоемки осветителни уредби с нови енергоспестяващи LED /светодиодни/ технологии.

 

Явовир „ПАНЧАРЕВО“

By Александър Йорданов / Новини / 0 Comments

Площта за напояване на територията на област Хасково ще бъде увеличена до 39 070 дка. Това ще стане възможно с предстоящата реконструкция на необлицовани участъци на основен напоителен магистрален канал и съоръжения с водоизточник язовир „Тракиец“. Към момента на подготовката на проекта коефициентът на полезно действие /КПД/ на участъка от канала е бил малко над 40% и чрез него е транспортирана вода до общо 1 499 дка. Очаква се след обновяването на канала КПД да достигне до 55%.

Определеният финансов ресурс за ремонтните дейности е 6 713 049 лева без ДДС и той се осигурява по мярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитите на селските райони 2014-2020 г.

С реконструкцията се цели намаляване загубите на вода и подобряване на проводимостта на канала, който е с дължина 47,515 км. Ще се подават по-големи водни количества и съответно ще има увеличаване на поливните площи, както и ще се постигне предотвратяване от наводняване на прилежащи земеделски земи. Водоразпределението и експлоатацията на канала също ще бъдат подобрени, като ще се създадат условия и за по-лесно почистване.

Източник: Министерство на земеделисто и храните

By Александър Йорданов / Новини / 0 Comments

Обект №  4.016-0011, ИСУН 2020

„Напоителни системи“ ЕАД –  клон „Марица”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          „Алеко Потока“ е главен напоителен канал, въведен в редовна експлоатация през 1964г. Проектът предвижда модернизация и рехабилитация на 5,1996 километров участък, който е в землището на гр. Съединение,  обл. Пловдив. Обектът е част от напоителна система “Тополница”. Реконструкцията му ще осигури безаварийната работа на канала и възстановяване на проектната му проводимост. Към момента на подготовката на проекта, коефициентът на полезно действие (КПД) на участъка от канала е бил 48,7% и чрез него е транспортирана вода до 13 469 дка.

След реализиране на инвестицията ще бъде възможно водообезпечаване за напояване на допълнителни 16 470 дка и ще се повишаване КПД с 29,56%, до близо 78,26%. По този начин ще се  постигне потенциална икономия на вода от близо 20 млн. кубични метра на година.

Общата стойност на одобрения размер на инвестицията възлиза на 6 848 326,15 лв. без ДДС.

 

Източник: Министерство на земеделисто и храните

By Александър Йорданов / Новини / 0 Comments

 

Възстановяването на напояването в България е приоритет на Министерството на земеделието и храните. Това заяви министърът на земеделието и храните Кирил Вътев по време на първия Консултативен съвет по хидромелиорации и поливно земеделие днес в МЗХ. В заседанието участваха заместник-министърът на земеделието и храните Георги Тошев и изпълнителният директор на „Напоителни системи“ Снежина Динева.

Поземлените отношения и хидромелиорациите са базата, на която се развива земеделието. В миналото сме имали най-добрата напоителна система на най-високо световно ниво, посочи министър Вътев.

Той информира още, че екипът на МЗХ е в диалог с представители на Министерството на околната среда и водите и се работи за облекчаване на сегашния разрешителен режим за използване на сондажи от страна на земеделските производители.

Министър Вътев съобщи, че вече са открити 10 строителни площадки от общо 24 проекта на „Напоителни системи“ за възстановяване на поливните съоръжения. Проектите са финансирани по мярка 4.3 “Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство” от ПРСР 2014-2020 г.

Министърът каза също, че предстои в министерството да бъде създадена дирекция „Хидромелиорации“.

Заместник-министър Тошев заяви, че процесите по възстановяване на напояването ще бъдат дълготрайни с положителни последици за българското земеделие.

„Поздравявам министерството, че тръгна по пътя на разговора относно напояването в България“, заяви председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов.

Браншовите организации предложиха да участват активно в бъдещия дебат за цената на водата за напояване.

Участниците в Консултативния съвет обсъдиха още възможностите за развитие на инфраструктурата чрез концесии и публично-частни партньорства.

Изпълнителният директор на „Напоителни системи“ Снежина Динева посочи, че за първи път в историята на напояването се организира този съвет и се обръща сериозно внимание на напояването. „Това е абсолютно необходимо, ако искаме да имаме устойчиво и конкурентоспособно земеделие”, каза Динева. Тя допълни, че е важно да се инвестира не само в съоръженията за напояване, а и в инфраструктурата за предпазване от вредното въздействие на водите.

Председателят на Национален съюз на водоползвателите Руси Николов заяви, че създаденият Консултативен съвет е изключително продуктивен формат, който демонстрира амбицията на МЗХ да намери цялостно решение на проблемите, свързани с поливното земеделие. „Започва се от развитието на научния потенциал, минава се през целеви инвестиции в хидромелиоративни съоръжения, предвижда се осигуряването на вода за напояване на цена, субсидирана от държавата като услуга от общ икономически интерес, създаването на условия за сдружаване на земеделските производители и възможността да планират единно своите селскостопански дейности”, коментира Николов.

В състава на Консултативния съвет са включени и представители на Българска аграрна камара, Българска асоциация на собствениците на земеделска земя, Национална асоциация на картофопроизводителите, Българска оризова асоциация, Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните, Браншова камара „Плодове и зеленчуци“, Българска асоциация Биопродукти, Асоциация на земеделските производители в България.

 

Източник: Министерство на земеделисто и храните

By Александър Йорданов / Новини / 0 Comments

Успяхме след толкова години да направим нещо, което реално ще увеличи достъпа до вода за напояване за земеделските стопани. Това съобщи министърът на земеделието и храните Кирил Вътев, който направи първа копка на два канала на Напоителни системи край гр. Ихтиман. Той уточни, че двата обекта са първите от всичките одобрени 24 проекта, които са финансирани по мярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от ПРСР 2014-2020 г.
“Завършването на всички проекти трябва да се случи през 2025 година. Надяваме се с цялата организация, която е създадена със строителния надзор, с всичкия контрол, който е подготвен, да имаме една качествена рехабилитация, така че да се увеличи капацитетът на каналите”, изтъкна министър Кирил Вътев. Той отбеляза, че чрез двата канала в Община Ихтиман ще се доставят водни маси от язовир Бакър дере за напояване на картофени насаждения.
“Интересът от земеделските производители е огромен, но големият проблем е в разрешителния режим за ползване на вода за напояване”, посочи министър Вътев. Той каза още, че екипът на Министерството работи усилено заедно с Министерство на околната среда и водите и четирите Басейнови дирекции, които контролират този режим. “Вярвам, че в много скоро време ще имаме споразумение и с тях, защото нашата цел е не да имаме разрешителен режим, а да съществува задължителен режим за доставка на вода за напояване за земеделските производители”, заяви министър Вътев. Той добави, че към момента общо за страната се напояват само 0,7 % от всички земеделски площи, но с реализацията на проектите на Напоителни системи, ще се облекчи достъпът до вода за земеделците. Министър Вътев бе категоричен, че там, където няма достъп до водоизточник е редно да има сондажи. ” Трябва да се уредят необходимите правила и те да бъдат спазвани от земеделските стопани”, каза още той.
Министър Вътев съобщи още, че предстои до дни да бъде създаден и Консултативен съвет по хидромелиорации, който ще изработи точни и ясни правила. “Нашето желание е наистина да нямаме повече земеделие без напояване”, изтъкна министър Кирил Вътев.
Изпълнителният директор на Напоителни системи Снежина Динева съобщи, че към момента в района се напояват 4 300 дка. Тя допълни, че след рехабилитацията на двата канала ще има възможност да се захранват с вода общо 31 хиляди дка. „В следващия програмен период по Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони 2023-2027 г., се предвижда и деривация, за да гарантираме и водата, която ще потече по каналите, които сега рехабилитираме.
На събитието присъстваха заместник-министърът на земеделието и храните Георги Тошев и кметът на Община Ихтиман Калоян Илиев.

Източник: Министерство на земеделисто и храните

By Александър Йорданов / Новини / 0 Comments

На основание чл.14, ал.3 от ЗРВКУ и чл.19 от НРЦВКУ, предлагаме за одобрение от КЕВР, цени за услугата доставка на вода за друг ВиК оператор за периода 2024 – 2026 г. 

By Александър Йорданов / Новини / 0 Comments

 

За първи път „Напоителни системи“ ЕАД става бенефициент по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Това каза министърът на земеделието и храните Кирил Вътев по време на подписването на  24 договора за напояване с изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева. Общата стойност на одобрените проектни предложения по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР 2014-2020 г) е над 112,3 млн. лв. Финансовата помощ, предоставена по проектите, е в размер на 100% , от тях 75 % се съфинансират от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 25% и националния бюджет.

Той обясни, че целта на инвестиционните проекти е да се гарантира ефективното използване на водните ресурси чрез въвеждането на нови и съвременни технологии. Те ще доведат до реално намаляване на загубите и консумацията на вода в селското стопанство, както и до повишаване на конкурентните предимства на сектора в страната.

„Включените дейности са за реконструкция, рехабилитация и възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване, чрез които ще бъде осигурен достъп до услугата „доставка на вода за напояване“ на редица земеделски производители в цялата страна. Проектите ще се изпълняват на територия обхваната от 14 от клоновете на „Напоителни системи“ ЕАД.“, каза още министърът. Това са Долен Дунав, Тополница, Шумен, Видин, Горна Тунджа, Мизия, София, Среден Дунав, Средна Тунджа, Бургас, Марица, Струма-Места, Хасково и Черно море.

Министър Вътев допълни, че проектите трябва да бъдат завършени през втората половина на 2025 година. Той подчерта, че изпълнението на дейностите е фокусирано основно върху възстановяването на съществуващата линейна инфраструктура и съоръженията към нея. Тяхното изпълнение ще допринесе за повишаване на ефективността при използването на водите за напояване, увеличение на поливните площи в страна и развитието на поливното земеделие в контекста на адаптирането към климатичните изменения.

„Реализирането на проектните предложения се създава на възможност за земеделските производители за увеличаване на поливните площи с минимум 200 000 дка“, каза Снежина Динева. Тя допълни, че се предвижда и постигне потенциална икономия на вода минимум с 50%.

Министър Вътев припомни, че до момента в страната са изготвени три стратегии за хидромелиорации и напояване, от които нито една не е стартирала за реализация.

Заместник-министър Таня Георгиева, която е и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г., беше категорична, че напояването е стратегически приоритет за страната ни. „Той намира отражение както в ПРСР 2014-2020 г., така и в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони. В новия програмен период 2023-2027 г.  се включват интервенции, които да продължат да подпомагат модернизацията и инвестициите за напояване както за земеделските производители така и за съоръженията на „Напоителни системи“, акцентира заместник –министърът.

Заместник-министър Тошев съобщи, че поради необходимостта от актуализиране  на баланса на поливните площи в България, МЗХ  е инициирало възлагане на новото им преброяване. То ще стартира в началото на следващата година и няма да бъде еднократен процес за няколко месеца, а може да продължи година или две.  „За тази дейност сме предвидили в бюджета на МЗХ  5 млн. лева.  След това предстои данните да се нанесат в кадастъра, основните съоръжения и канали, което е изключително важно, за да има действаща стратегия за напояване“, поясни той.

 

Източник: Министерство на земеделисто и храните

By Александър Йорданов / Новини / 0 Comments

Спазвайки РЕГЛАМЕНТ 2015/1428 на КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ на ЕС за насърчаване употребата на по-икономичното LED /светодиодно/ осветление с цел намаляване на електропотреблението, както и програмата за превенция и защита на язовирните стени и прилежащите технически съоръжения от зловредни действия в съответствие с изискванията на ДАМТН Главна дирекция “Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” – ГД НЯСС, се започна процедура за поетапно възстановяване и подмяна на съществуващите енергоемки осветителни уредби с нови енергоспестяващи LED /светодиодни/ технологии.

By Александър Йорданов / Новини / 0 Comments

От 21 август до 2 октомври 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата на държавна помощ „Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури“ за 2023 г., утвърдена съгласно Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна.

Заявленията за подпомагане по образец, генерирани от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), ще се приемат в Областната дирекция (ОД) на ДФ ”Земеделие”, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” (ПСМП) по постоянен адрес на физическото лице и по седалището на едноличния търговец или юридическото лице.Утвърденият от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) бюджет по схемата е в размер на 16 млн. лв. С държавната помощ ще се компенсират до 80% от направените разходи за напояване, на база предоставена информация от доставчика на услугата за извършените плащания по сключените през 2023 г. договори.

Целта на помощта е подкрепа за земеделски стопани, отглеждащи земеделски култури, които по технология на производство изискват напояване.

Финансовата подкрепа се предоставя на земеделски стопани – производители на растениевъдна земеделска продукция, които са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и/или регистрирани по реда на Наредба № 22 от 21.12.2016 г. за реда за водене на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн (при подпомагане разходи за вода за напояване при отглеждане на тютюн). Земеделските стопани също така следва да имат договор за 2023 г. с доставчик на услугата „Доставяне на вода за напояване“, сключен до 30 септември 2023 г. включително.

В срок до 30 октомври 2023 г. доставчикът на услугата „Доставяне на вода за напояване“ предоставя информация на ДФ „Земеделие“ индивидуално за всеки земеделски стопанин, сключил договор с него и заплатил фактурата/фактурите за услугата доставяне на вода за напояване, с посочен размер на извършеното плащане.

До 30 ноември 2023 г. ДФ „Земеделие“ ще изплати финансовата подкрепа на допустимите кандидати след извършване на всички административни проверки, включително и индивидуални данни за плащанията за напояване от всеки земеделски стопанин, предоставени от доставчика на услугата „Доставяне на вода за напояване“.

Максималният интензитет на помощта е до 250 000 евро (488 957,50 лв.) на предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти. За целта помощта се натрупва в рамките на максималния интензитет с други временни мерки за държавна помощ: „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“, прилагана през 2022 г. и „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“, прилагана през 2023 г.

By "Напоителни системи" ЕАД / Новини / 0 Comments

МОСВ  представя на основните заинтересовани страни на територията на община Ботевград системата за управление на водите на река Искър в реално време

Министерството на околната среда и водите ще проведе среща с основните заинтересовани страни, на която ще представи проекта по създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър в реално време. Срещата ще се проведе на територията на община Ботевград, на 13 юли 2023 г. от 10:30 часа в конферентната зала на Комплекс КРЕДО, който се намира в с. Трудовец на ул. „Цар Симеон“ №6.

 

Пълен текст на съобщението:

Medii-anons-12.07.2023_red